Ενημερωθείτε για τις αιτήσεις ενισχυσης για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 7

AGROTIKAΆνοιξε η υποβολή αιτήσεων-προτάσεων για επιδότηση από το Μέτρο 123Α για τη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

Το Μέτρο 123Α αφορά επιδοτήσεις επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν την επεξεργασία / μεταποίηση των παρακάτω γεωργικών και κτηνοτροφικών ειδών:

 • κρέας
 • γάλα
 • αβγά και πουλερικά
 • μέλι
 • κρασί
 • διάφορα ζώα
 • δημητριακά
 • ελαιούχα προϊόντα
 • οπωροκηπευτικά
 • άνθη
 • ζωοτροφές
 • σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό
 • φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

Τα ποσοστά επιδότησης ξεκινούν από 20% και φτάνουν στο 65% ανάλογα με την περιοχή της Ελλάδας, το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του προϋπολογισμού της πρότασης.

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος έχει καθοριστεί στα €100.000.000, ενώ μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, εάν προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε από τις 30/12/2013 βάσει της ΚΥΑ 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ.Β’/04-12-2013).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ καθώς και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

 • διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.
 • προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 • εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου,
 • γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
 • απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
 • αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών,συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 • κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των €50.000.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού