Θέσεις Εργασίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasia-2-300x150Το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσει την πλήρωση των κατωτέρω τριών (3) κενών οργανικών θέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ως εξής: 

Πε Διδακτικό Προσωπικό – Καθηγητές, στις Έδρες:

Α. Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής (1 ) θέση

Β. Υγιεινής του Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής (1 ) θέση

Γ. Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων (1 ) θέση

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της.

Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ επιπέδου, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης.

3. Προκειμένου περί ανδρών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στην χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

4. Οι γιατροί να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.

5. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη όπως ορίζονται στο Ν. 3528/2007 ( ΦΕΚ 26 /τ.Α’/9-2-2007 ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις» ούτε κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο διορισμού.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

(Λ.Αλεξάνδρας 196) μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Α. Για τη θέση Καθηγητή στην έδρα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής:

  • Διδακτορικό δίπλωμα της Ιατρικής Σχολής των Πανεπιστημίων εσωτερικού ή ισοτίμων σχολών του εξωτερικού
  • Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί ειδικά και αποδειγμένα με τον κλάδο της Έδρας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής και να έχει συμβάλλει με πρωτότυπες εργασίες ή άλλες επιστημονικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες στην προαγωγή του κλάδου αυτού.


Β.
 Για τη θέση Καθηγητή στην έδρα Υγιεινής του Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ανωτάτης Σχολής του εσωτερικού ή ισότιμου ιδρύματος του εξωτερικού, δίπλωμα υγιειονολόγου μηχανικού, τουλάχιστον ετήσιας μετεκπαιδεύσεως και διδακτορικό δίπλωμα στην υγειονομική μηχανική ή σε επιστήμες του περιβάλλοντος, σχολής του εσωτερικού ή ισότιμης ανωτάτης σχολής του εξωτερικού.
  • Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί ειδικά και αποδειγμένα με τον κλάδο της Έδρας Υγιεινής του Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής και να έχει συμβάλλει με πρωτότυπες εργασίες ή άλλες επιστημονικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες στην προαγωγή του κλάδου αυτού.

Γ. Για τη θέση Καθηγητή στην έδρα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων

  • Διδακτορικό δίπλωμα της Ιατρικής Σχολής των Πανεπιστημίων εσωτερικού ή ισοτίμων σχολών του εξωτερικού
  • Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί ειδικά και αποδειγμένα με τον κλάδο της Έδρας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων και να έχει συμβάλλει με πρωτότυπες εργασίες ή άλλες επιστημονικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες στην προαγωγή του κλάδου αυτού.

Επιπλέον απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού για όλους τους υποψηφίους η καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, Αγγλικής, Γαλλικής, ή Γερμανικής, η οποία αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει:

1) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται οι σπουδές και οι ασχολίες του, αποδεικνυόμενες με τα νόμιμα παραστατικά.

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου από την προκήρυξη τίτλου.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Εάν ο τίτλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει Το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφραση της.

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής η αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν επικυρωμένη φωτοτυπία του διδακτορικού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Περί ισοτιμίας, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 
α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
 
β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου ( δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) Αν κάποιο από τα στοιχεία έχει μεταβληθεί δηλώνεται το νέο στοιχείο με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Είναι προφανές ότι αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση για να δηλωθούν περισσότερα από ένα στοιχεία.

4) Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής θητείας υπαίθρου

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Λ.Αλεξάνδρας 196, τηλ. 210-6446171).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *