Προκήρυξη 62 νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών στους Δήμους Μαγνησίας και Σποράδων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

laikh11O Περιφερειάρχης Θεσσαλίας προκηρύσσει τη χορήγηση εξήντα δύο (62) συνολικά νέων επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών στους ∆ήµους Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ως εξής: 

1. ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Α) Κατηγορία ειδών ένδυσης – υπόδησης – νεωτερισµού – λευκών ειδών – φο µπιζού – ψιλικά – δερµάτινα είδη : ∆εκαπέντε (15)

2. ∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Α)
 Κατηγορία προϊόντων γης και θάλασσας : Τέσσερις (4)

3. ∆ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Α)
 Κατηγορία ειδών ένδυσης – υπόδησης : Τέσσερις (4)
Β) Κατηγορία προϊόντων γης και θάλασσας : Τέσσερις (4)

4. ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Α)
 Κατηγορία ειδών ένδυσης : Πέντε (5)
Β) Κατηγορία ειδών υπόδησης : Πέντε (5)
Γ) Κατηγορία προϊόντων γης-θάλασσας-ανθέων : Πέντε (5)

5. ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Α)
 Κατηγορία ειδών ένδυσης – υπόδησης : ∆έκα (10)
Β) Κατηγορία προϊόντων γης : ∆έκα (10)

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά πρόσωπα που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε., οι οµογενείς Βορειοηπειρώτες, οι οµογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. ή την περιοχή του Πόντου, οι Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα νόµιµα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπόµενη από το Π.∆. 150/2006 (ΦΕΚ 160/Α΄) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος.

∆ικαιούχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, από το συνολικό αριθµό των προς διάθεση αδειών, είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, εφόσον : είναι άνεργα, έχουν συµπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας και δεν ασκούν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα ή δεν είναι συνταξιούχοι εξ ιδίου δικαιώµατος (λόγω γήρατος ή αναπηρίας) από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

1) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς παιδιών µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

2) Μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα.
3) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ανάπηροι που µπορούν να ασκήσουν επάγγελµα, εφόσον δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

4) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτοµα απεξαρτηµένα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.
5) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλλινοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο.
6) Μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πρόσωπα τα οποία, κατά τα τρία τελευταία χρόνια εργάστηκαν, αποδεδειγµένα, ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών ή είναι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου.

7) Μέχρι ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), πρόσωπα τα οποία ασκούσαν εµπορία κατά κύριο επάγγελµα και αδυνατούν να συνεχίσουν την άσκησή της, για λόγους νοµικούς και οικονοµικούς, εφόσον έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας.
8) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται µε κλήρωση στην οποία µετέχουν όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση και είναι άνεργοι.

Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθµός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων.

Αν ο αριθµός των αιτήσεων είναι µικρότερος από τον αριθµό των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται µόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας.

Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δηµοσίως, την ίδια ηµέρα, από τις επιτροπές που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 4 του Ν. 3377/2005 όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται µε την οικεία προκήρυξη, στην τριµελή επιτροπή του άρθρου 4, παρ. 5 του Ν. 3377/2005 και

Α) Στοιχεία αποδεικτικά της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτησή τους και ειδικότερα:

1. Οι άνεργοι, κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. που δεν έχει λήξει ή βεβαίωση της οικείας ∆.Ο.Υ. περί µη άσκησης εµπορικής δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, ή θεωρηµένο βιβλιάριο του Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του Ο.Γ.Α.
2. Οι υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που να αποδεικνύει τουλάχιστον τριετή εργασία στη θέση υπαλλήλου πωλητή λαϊκών αγορών.

3. Οι πλανόδιοι έµποροι, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και αντίγραφο νόµιµα εκδοθείσας άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου.

4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς µε τρία παιδιά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Οι ανάπηροι, πιστοποιητικό αναπηρίας.
6. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή οι γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες (νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης) πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

7. Οι οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οι οµογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο, επικυρωµένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας οµογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης.
 
8. Τα πρόσωπα που ασκούσαν εµπορία κατά κύριο επάγγελµα και αδυνατούν να συνεχίσουν για νοµικούς και οικονοµικούς λόγους την άσκησή της, κάθε τύπου αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι βρίσκονται σε κατάσταση αδυναµίας συνέχισης της δραστηριότητας.

9. Οι Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ, επικυρωµένο αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας και βεβαίωση εγγραφής στο δηµοτολόγιο Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

Β) Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν επίσης να επιδείξουν αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της ∆.Ο.Υ. για τα εισοδήµατα της τελευταίας τριετίας του/της ενδιαφεροµένου/ης, του/της συζύγου ή υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. περί µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

∆) Υπεύθυνη δήλωση µε το γνήσιο της υπογραφής του/της ενδιαφεροµένου/ης να αποκτήσει την άδεια, όπου θα δηλώνεται ότι: «δεν ασκώ άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα ή άλλο ελεύθερο επάγγελµα ούτε είµαι κάτοχος άλλης επαγγελµατικής – παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών».

Ε) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας.

ΣΤ) ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του/της ενδιαφεροµένου/ης.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται µία (1) µόνο άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών η οποία και χορηγείται για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος.

Νέα επαγγελµατική άδεια δεν δικαιούνται: 
  • Ο πωλητής ο οποίος µεταβιβάζει την άδειά του.
  • Ο πωλητής ο οποίος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης γήρατος ή αναπηρίας.
  • Ο πωλητής ο οποίος µε αίτησή του παραιτείται της άδειάς του.

Οι επαγγελµατικές άδειες διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το αντικείµενο εµπορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 εδάφιο ∆ του Π.∆. 51/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 116/2008 και ισχύει σήµερα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Τριµελή Επιτροπή του άρθρου 4, παρ. 5 του Ν. 3377/2005, η οποία συγκροτήθηκε µε την αρίθµ. 3509/36356/07-03-2012 Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και κατατίθενται από τους ενδιαφεροµένους αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην γραµµατεία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τµήµα ∆ιοικητικό – Οικονοµικό Ν. Μαγνησίας (∆ηµητριάδος 95 – 38 333 – 2ος όροφος – Βόλος – τηλ. 2421076623).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα 20/01/2014 µέχρι και Πέµπτη 20/02/2014 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να αναφέρονται τα είδη των προς πώληση εµπορευµάτων και η κατηγορία στην οποία οι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν να συµπεριληφθούν.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προκήρυξη, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (∆ιοικητήριο – 1ος όροφος – 118 γραφείο) και στο τηλέφωνο: 2421-3-52526.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ενημερωθείτε για το εκπαιδευτικό επίδομα παραμεθόριων περιοχών
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Μενού