Νέο σχέδιο δράσης για απασχόληση 84 ανέργων στην Περιφέρεια Αττικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 27

2Συνολικά 84 άτομα θα ωφεληθούν από την υλοποίηση των δράσεων στα πλαίσια της Πράξης «Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί-Κοινωνική Αλληλεγγύη» μέσω της Α.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης αποτελεί να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Προτεραιότητα θα δοθεί σε μακροχρόνια ανέργους, σε ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Συγκεκριμένα, η μοριοδότηση θα γίνει με βάση την κατάσταση του ανέργου, την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του ωφελουμένου, αλλά και την κατάσταση της υγείας και την εντοπιότητα του.

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται στην Περιφέρεια Αττικής και ιδιαίτερα στην περιοχή της πρωτεύουσας και του Δήμου Αθηναίων (Κεντρικός Τομέας), καθώς και στο Δυτικό (όλοι οι Δήμοι) και Νότιο τομέα (έμφαση θα δοθεί στους Δήμους Μοσχάτο, Καλλιθέα, Ν. Σμύρνη).

Η κεντρική ιδέα της προτεινόμενης πράξης, είναι ο συγκερασμός της εμπειρίας και της γνώσης φορέων που αφενός έχουν εφαρμόσει την επιχειρηματικότητα στην κοινωνική οικονομία, αφετέρου ασχολούνται με βασικά και αναγκαία συστατικά για την καταπολέμηση της ανεργίας (επιχειρηματικότητα, κοινωνικοί φορείς, τεχνολογία, κατάρτιση, συμβουλευτική, διά βίου μάθηση, νεολαία), με στόχο την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού υποδείγματος απασχόλησης σε τομείς της κοινωνικής οικονομίας. Οι συμμετέχοντες φορείς, εκτιμούν ότι η κοινωνική οικονομία μπορεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης αν εξειδικευτούν οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης βιώσιμων χαρακτηριστικών επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων της πράξης (άνεργοι). Το παραγόμενο προϊόν της πράξης αφορά στη δημιουργία κοινωνικών σχημάτων κατά τα πρότυπα του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου (Ν. 4019).

Από την υλοποίηση των δράσεων της παρέμβασης θα ωφεληθούν 84 άτομα και συγκεκριμένα:

– αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων): 42 ωφελούμενοι
– αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 42 ωφελούμενοι
– αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 6 κοινωνικές επιχειρήσεις και 42 ωφελούμενοι απασχολούμενοι σε κοινωνικές επιχειρήσεις
– αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 84 ωφελούμενοι
– αριθμός ωφελουμένων γυναικών: 26 γυναίκες
– αριθμός ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών): 21 νέοι

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι:

– Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας
– Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).
– Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
– Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας
– Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
– Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας
– Εκτύπωση ή αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο, για το τρέχον οικονομικό έτος για τυχόν εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.
– Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.
– Νομιμοποιητικά Έγραφα για όσους δηλώνουν μονογονεϊκή οικογενειακή κατάσταση
– Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης για Προστατευόμενα μέλη που δεν φαίνονται στο Εκκαθαριστικό
– Προτεραιότητα θα δοθεί στους ωφελούμενους με υψηλό βαθμό εντοπιότητας που θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος ή από λογαριασμό κοινής ωφελείας,
– Οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο θα προσκομίζεται θα προσμετρά επιπλέον μόρια.

Θα πρέπει όλα τα αντίγραφα να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές.

Όσοι/όσες επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή – να προσέρχονται από 8/01/2014 έως 22/01/2014 και ώρες 11:00 – 13:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν την αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση : Ευμολπιδών 30-32, Κεραμεικός,  2ος Όροφος. Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συντονιστή εταίρου Κλίμαξ plus http://www.koispe.org/

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Συντονιστή εταίρου της Α.Σ. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί-Κοινωνική Αλληλεγγύη ή να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 2103417161 ή στο email : info@koispe.org .

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 θέσεις στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου
Προηγούμενο άρθρο
8 θέσεις στη ΔΕΔΔΗΕ διεύθυνσης περιφέρειας Νησιών
Μενού