8 θέσεις στη ΔΕΔΔΗΕ διεύθυνσης περιφέρειας Νησιών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 47

bb1801653ccc07fd869a1fb122110fa7_LΟ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ/ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΑΡΟΥ- ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΟΥ) που εδρεύει στην Νήσο ΣΥΡΟ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

  • 400 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ/ΕΔΡΑ ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ  Μία [1] θέση ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες
  • 401 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ/ΕΔΡΑ ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ  Δύο [2] θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες
  • 402 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ  Δύο [2] θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων  8 μήνες
  • 403  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΑΡΟΥ ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ  Μία [1] θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες
  • 404 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ  Μία [1] θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες
  • 405 ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΟΥ ΝΗΣΟΣ ΙΟΣ  Μία [1] θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ Τ.Κ. 841 00 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ, υπόψιν κας ΑΡΤΕΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ (τηλ. Επικοινωνίας: 22810-82618).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως και 20/01/2014

 Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Νέο σχέδιο δράσης για απασχόληση 84 ανέργων στην Περιφέρεια Αττικής
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις για στελέχη και για νέους στην Disneyland
Μενού