ΑΣΕΠ: Τεστ σε όσους διορίζονται

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 60

ασεπAπό το «κόσκινο» του ΑΣΕΠ θα περνούν στο εξής όσοι διορίζονται στο Δημόσιο.

Ο Ν. 4210/2013, που ψηφίστηκε πρόσφατα, του δίνει τη δυνατότητα να διεξάγει ειδικές εξετάσεις προκειμένου να εξακριβώσει αν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους συνάδουν με τα καθήκοντα των θέσεων που θα καλύψουν οι διοριστέοι.

Πρόκειται για μια τομή στη διαδικασία διορισμού, αφού με το άρθρο 8 του νέου νόμου αντικαθίσταται η ανάλογη διάταξη του αρχικού Ν. 2190/1994, γνωστού ως «νόμου Πεπονή», και ενισχύεται ο ελεγκτικός ρόλος του ΑΣΕΠ.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα και ορίζει αναλυτικά το πώς θα γίνεται το «τσεκάρισμα» των τυπικών αλλά και των ουσιαστικών προσόντων των διοριστέων δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, παρέχεται στον φορέα που θα κάνει τις προσλήψεις η δυνατότητα να ζητήσει από το ΑΣΕΠ πρόσθετες πρακτικές και ειδικές γραπτές δοκιμασίες πριν από τον διορισμό.

Το ΑΣΕΠ, για να διακριβώσει την καταλληλότητα του υποψηφίου για την υπό πλήρωση θέση, θα προχωρήσει σε μια σειρά δοκιμασιών αναλόγως την ειδικότητα. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να είναι οι εξής:

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Γεώργιος Βέης θα αναλάβει την υλοποίηση των αλλαγών στις προσλήψεις που ορίζονται στην εγκύκλιο του υπουργού κ. Κυρ. Μητσοτάκη

1. Πρακτική δοκιμασία. Σε επαγγελματίες όπως για παράδειγμα οι οδηγοί με επαγγελματικό δίπλωμα, θα καλούνται να οδηγούν το σχετικό όχημα. Ανάλογες δοκιμασίες θα γίνουν σε οποιαδήποτε τεχνική ή άλλη ειδικότητα.

2. Εξέταση των υποψηφίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πρόκειται ασφαλώς για θέσεις σε ειδικότητες που συνδέονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

3. Ειδική γραπτή δοκιμασία με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, στα πρότυπα των τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το τεστ επανέρχεται σε διαγωνισμούς πρόσληψης υπαλλήλων ειδικών γνώσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του υποψηφίου για την πλήρωση της θέσης στην οποία έχει επιλεγεί με βάση τα προσόντα του.

Σκοπός όλων αυτών των δοκιμασιών σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι:

Η διασφάλιση της πρόσληψης υποψηφίων που ξεχωρίζουν όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα τους, αλλά και με βάση την αξιολόγηση των ουσιαστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που συνθέτουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (profile) που αφορούν κάθε θέση εργασίας.

Ο Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α’), εισάγει και άλλες αλλαγές (βλέπε διπλανές στήλες).

Διορισμός και με χαρτί ψυχιάτρου

Με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου είτε του Δημοσίου, είτε ιδιωτών και όχι από τις υγειονομικές επιτροπές θα πιστοποιείται στο εξής η υγεία των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο. Η υγεία, όπως προσδιορίζεται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού στο Δημόσιο. Από τους γιατρούς των δύο αυτών ειδικοτήτων θα εξετάζεται ο υποψήφιος έχοντας εφοδιαστεί από την υπηρεσία με παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο θα περιγράφονται σε γενικές γραμμές τα καθήκοντα της θέσης.

Άμεση πρόσληψη για 8 μήνες

Οι φορείς που έχουν προκηρύξει θέσεις με έλεγχο του ΑΣΕΠ θα μπορούν στο εξής να προβαίνουν σε άμεση πρόσληψη προσωπικού από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Θα μπορούν, δηλαδή, μετά την έκδοση απόφασης κατανομής του υπουργού να προσλαμβάνουν έναν αριθμό προσωρινά διοριστέων μέχρι και το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, χωρίς να περιμένουν την έκδοση του τελικού πίνακα κατάταξης από το ΑΣΕΠ, που γίνεται μετά τον έλεγχο των ενστάσεων. Η προσωρινή πρόσληψη γίνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που η διάρκειά του δεν δύναται να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες. Αν κάποιος υποψήφιος που προηγείται δεν θέλει να προσληφθεί άμεσα, δεν χάνει τη θέση του. Μπορεί να περιμένει τον οριστικό πίνακα.

Νέες προσλήψεις από τους επιλαχόντες

Λιγότερες νέες θέσεις στο Δημόσιο, λιγότερες προκηρύξεις είναι το καινούργιο δόγμα για τις προσλήψεις. Ετσι, όπως ορίζεται στον νέο νόμο και αναλύεται στην εγκύκλιο του υπουργείου, νέες προσλήψεις μπορούν να γίνονται από τον πίνακα επιλαχόντων.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η εγκύκλιος, «η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ και τη σύμφωνη γνώμη του οικείου φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και προσόντα και ότι δεν έχουν παρέλθει εννέα μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες γίνεται με απόφαση του ΑΣΕΠ με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων-ειδικοτήτων.

Οι υποψήφιοι, καλούμενοι από το ΑΣΕΠ να καταλάβουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν να το δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του ΑΣΕΠ».

Η πρώτη εφαρμογή της διάταξης πρόκειται να γίνει μέσα στον Ιανουάριο για την κάλυψη 300 θέσεων ΠΕ Εφοριακών από τον διαγωνισμό του περασμένου Απριλίου.

Πηγή: Έθνος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μαθήματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Θεσσαλονίκη
Προηγούμενο άρθρο
Απλουστεύθηκε η αδειοδότηση των έργων από τον ΥΠΕΚΑ
Μενού