Αιτήσεις στο Μητρώο Αξιολογητών για τις προσλήψεις στη ΝΕΡΙΤ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 52

neritΗ ΝΕΡΙΤ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4173/2013), προσλαμβάνει το προσωπικό της, μεταξύ άλλων, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρησης των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Ακολουθεί δε τους περιορισμούς και τις κατευθύνσεις του Ν. 2190/1994, σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης (εντός ή εκτός ΑΣΕΠ) των διαφόρων ειδικοτήτων.

Η ΝΕΡΙΤ θα προχωρήσει σε προκήρυξη για την πρόσληψη τριακόσιων πενήντα έξι (356) στελεχών σε θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων και δημοσιογράφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής:

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης)
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών
ΠΕ Σχεδιαστών Αναλυτών Προγράμματος
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης)
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Γραφιστών
ΤΕ Συντηρητών Φωτογραφίας
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Φωτογραφίας
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Φωτιστών
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Εικονοληπτών
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager)
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Μοντέρ
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Ηχοληπτών
ΤΕ Εκφωνητών
ΠΕ Διευθυντών Παραγωγής (Μουσικών Συνόλων)
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Παραγωγών Μουσικών Προγραμμάτων
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Δημοσιογράφων

Στο πλαίσιο αυτό, η ΝΕΡΙΤ θα προβεί στη συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών για τη αξιολόγηση των υποψηφίων ανά ειδικότητα. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως αξιολογητές να θέσουν υποψηφιότητα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 35 ετών. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα υποχρεωτικά προσόντα:

α) Τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με αντικείμενο σπουδών συναφές προς το αντικείμενο της θέσης.
β) Πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα αξιολόγησης.

Επιθυμητά προσόντα:

α) Μεταπτυχιακό /Διδακτορικό Δίπλωμα, σε σχέση με το αντικείμενο της αξιολόγησης.
β) Εμπειρία αξιολόγησης.
γ) Εγγραφή υποψηφίου σε άλλον κατάλογο αξιολογητών.
δ) Πιστοποιητικό κατάρτισης υποψηφίου σε αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.
ε) Γνώση μίας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

Έργο των αξιολογητών που θα ενταχθούν στο Μητρώο είναι η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τις προκηρύξεις της ΝΕΡΙΤ για τις ειδικότητες εκτός ΑΣΕΠ.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε αξιολόγησης, αυτή καταχωρείται άμεσα και οριστικά στο πληροφοριακό σύστημα, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω αλλαγών.

Κάθε αξιολογητής μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία ειδικότητες, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Πριν από την έναρξη κάθε αξιολόγησης διενεργείται κλήρωση των αξιολογητών ανάλογα με τις ανάγκες της ειδικότητας των υποψηφίων προς αξιολόγηση, από την οποία προκύπτουν οι συγκεκριμένοι αξιολογητές της αξιολόγησης αυτής. Στo πλαίσιο της εξασφάλισης του αδιάβλητου, ανεπηρέαστου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας του έργου των αξιολογητών, προβλέπεται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης η απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας εκάστου αξιολογητή εντός και εκτός του χώρου που θα λάβει χώρα η αξιολόγηση καθώς και η χρήση Κινητού τηλεφώνου, Tablet, κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά και μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12η μεσημβρινή με τη συμπλήρωση της φόρμας της ΑΙΤΗΣΗΣ στον ιστότοπο http://www.opengov.gr/nerit/ και του Βιογραφικού Σημειώματος που θα επισυναφθεί στην ΑΙΤΗΣΗ και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο http://europass.cedefop.europa.eu/el/home. Το βιογραφικό που θα επισυναφθεί στην αίτηση να περιλαμβάνει συνδέσμους σε δημόσια διαθέσιμες διαδικτυακές πηγές με δείγματα δουλειάς του υποψηφίου.

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι:

α) Τα στοιχεία του βιογραφικού είναι αληθή και πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.
β) Δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Δεν είναι υπόδικος που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
δ) Δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
ε) Δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
στ) Δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ζ) Κατέχει τους απαραίτητους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη στην αίτηση συμμετοχής τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
η) Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες).
θ) Εφόσον επιλεγεί ως αξιολογητής, δεν θα έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό ως υποψήφιος ο ίδιος ή συγγενής του πρώτου βαθμού.
ι) Αποδέχεται τους όρους και τη διαδικασία κατάρτισης του μητρώου αξιολογητών σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., όταν κληθούν για την αξιολόγηση των υποψηφίων, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των αρχών ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας θα συνεκτιμηθεί η επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, καθώς και το σύνολο του εργασιακού βίου των υποψηφίων και η σχέση τους με το αντικείμενο της ειδικότητας για αξιολόγηση στην οποία είναι υποψήφιοι, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων. Η βαθμολογία των υποψηφίων θα γίνει με κλίμακα 1-100. Η βαθμολογία που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου θα φέρει βαρύτητα 70% στη συνολική βαθμολόγηση του υποψήφιου.

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας θα καλέσει τους υποψηφίους που έκρινε αρχικώς θετικά σε προφορική συνέντευξη με ζητούμενα που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις ειδικότητες που θα κληθούν να αξιολογήσουν σε ζητήματα όπως επικοινωνία, κρίση, ευελιξία, κλπ. προκειμένου να καταλήξει οριστικά. Η βαθμολογία των υποψηφίων για το στάδιο αυτό θα γίνει με κλίμακα 1-100. Η βαθμολογία που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου θα φέρει βαρύτητα 30% στη συνολική βαθμολόγηση του υποψήφιου.

Όσοι υποψήφιοι προκριθούν θα ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών σε κατηγορίες ανάλογα με τις ειδικότητες των προς αξιολόγηση υποψηφίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να προσθέτει στο Μητρώο και άλλους αξιολογητές, ανάλογα με τις ανάγκες της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.. Οι αξιολογητές που θα ανταποκρίνονται ελλιπώς στις απαιτήσεις του ρόλου τους θα διαγράφονται από το Μητρώο Αξιολογητών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε., όπου θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες τους, καθώς και η αμοιβή τους, που θα καθορίζεται από τον αριθμό των αξιολογήσεων.

Πηγή:diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΕΟΦ: Αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων θα φέρει η πώληση σε σούπερ-μάρκετ
Προηγούμενο άρθρο
10 προσλήψεις στο Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής
Μενού