10 προσλήψεις στο Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 64

2Ο πρόεδρος ΝΠΔΔ “Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής” ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνή, που εδρεύει στην Κομοτηνή, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» για τη στελέχωση των Κέντρων/Δομών Ιατροκοινωνικά Κέντρα Κομοτηνής και Μελέτης.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γρ. Μαρασλή 1 (Πολυλειτουργικό), 1ος όροφος, ΤΚ 69100, Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής υπόψιν κας Μερέτη Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 25310-23175, 25310-72414)
Πηγή:proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αιτήσεις στο Μητρώο Αξιολογητών για τις προσλήψεις στη ΝΕΡΙΤ
Προηγούμενο άρθρο
Ζητείται προσωπικό στην “Media Strom”
Μενού