17 προσλήψεις στο Δήμο Κιλκίς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

vuhpbrwbyj51caa6595a2a4Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατειπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

  • 15 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
Β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γ. Τίτλο Σπουδών σύμφωνα με τον πίνακα των τυπικών προσόντων.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Κιλκίς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2194/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κιλκίς και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Λογδανίδου Δέσποινα, Νικολαίδης Αναστάσιος και Θεοχαρίδου Γλυκερία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (05) ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης σε ημερήσια εφημερίδα της περίληψης της προκήρυξης και συγκεκριμένα από 16-01-2014 μέχρι και 20-01-2014 ώρα 12.00μμ.

Πηγή:e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στα Public
Προηγούμενο άρθρο
Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 2014
Μενού