224 θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην ΝΕΡΙΤ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

nerit

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.προκηρύσσει την πρόσληψη διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) ατόμων σε θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων (από τους οποίους 197 με έδρα την Αθήνα και 27 με έδρα τη Θεσσαλονίκη), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Οι προς πλήρωση θέσεις κατά ειδικότητα προσδιορίζονται ως εξής:

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΣ

Αριθμός Θέσεων

1

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών

ΑΘΗΝΑ

25

2

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3

3

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης)

ΑΘΗΝΑ

11

4

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3

5

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών

ΑΘΗΝΑ

10

6

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2

7

ΠΕ Σχεδιαστών Αναλυτών Προγράμματος

ΑΘΗΝΑ

5

8

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης)

ΑΘΗΝΑ

10

9

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2

10

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Γραφιστών

ΑΘΗΝΑ

12

11

ΤΕ Συντηρητών Φωτογραφίας

ΑΘΗΝΑ

1

12

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Φωτογραφίας

ΑΘΗΝΑ

2

13

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Φωτιστών

ΑΘΗΝΑ

4

14

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Εικονοληπτών

ΑΘΗΝΑ

30

15

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Εικονοληπτών

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

5

16

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager)

ΑΘΗΝΑ

5

17

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

1

18

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Μοντέρ

ΑΘΗΝΑ

31

19

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Μοντέρ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3

20

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Ηχοληπτών

ΑΘΗΝΑ

37

21

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Ηχοληπτών

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

8

22

ΤΕ Εκφωνητών

ΑΘΗΝΑ

4

23

ΠΕ Διευθυντών Παραγωγής (Μουσικών Συνόλων)

ΑΘΗΝΑ

2

24

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Παραγωγών Μουσικών Προγραμμάτων

ΑΘΗΝΑ

8

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο.

3. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλο ισότιμο.

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

5. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

6. Να κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που η αναφερόμενη στην αίτηση συμμετοχής τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και όπου απαιτείται την αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι ανά ειδικότητα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών

α.1. Πτυχίο Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

2. ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης)

α.1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοικητικής ή Οικονοµικής ή Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης ή Μ.Μ.Ε. Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο Διοικητικής ή Οικονοµικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.4. Δίπλωμα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), ειδικότητας «Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής» ή «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

3. ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών

α.1. Πτυχίο Κινηµατογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Δίπλωμα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

4. ΠΕ Σχεδιαστών Αναλυτών Προγράμματος

α. Πτυχίο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

5. ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής(Τηλεόρασης)

α.1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοικητικής ή Οικονοµικής ή Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης ή Μ.Μ.Ε. Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο Διοικητικής ή Οικονοµικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.4. Δίπλωμα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής» ή «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

6. ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Γραφιστών

α.1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Τεχνών Εικόνας και Ήχου Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) γραφιστικής ή απολυτήριος τίτλος τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας γραφιστικής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

7. ΤΕ Συντηρητών Φωτογραφίας

α. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΤΕΙ Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

8.ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Φωτογραφίας

α.1. Πτυχίο Κινηµατογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Εικονολήπτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Εικονολήπτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπολογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

9. ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Φωτιστών

α.1. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Πτυχίο Δευτεροβάθμιων Σχολών Κλάδου Ηλεκτρολόγων ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπολογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

10. ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Εικονοληπτών

α.1. Πτυχίο Κινηµατογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης της ειδικότητας «Εικονολήπτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Εικονολήπτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

11.ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager)

α.1. Πτυχίο Κινηµατογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Δίπλωμα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

12.ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Μοντέρ

α.1 Πτυχίο Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης ή Τεχνών Εικόνας και Ήχου ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο Ηλεκτρονικού Τ.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Μοντέρ» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.4. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας», «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.5. Πτυχίο αναγνωριζομένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

13.ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Ηχοληπτών

α.1. Πτυχίο κατεύθυνσης Ήχου ή Τεχνών Εικόνας και Ήχου Α.Ε.Ι ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ή Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, της ειδικότητας του Ηχολήπτη ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.4. Δίπλωμα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Ηχολήπτης» ή «Μουσική µε Τεχνολογία» ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή

α.5. Πτυχίο αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

14.ΤΕ Εκφωνητών

α. Πτυχίο αναγνωρισμένης Ανωτέρας Δραματικής Σχολής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και

β. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στο αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.

15.ΠΕ Διευθυντών Παραγωγής (Μουσικών Συνόλων) 

α. Πτυχίο Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και

β. Δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής ή Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και

γ. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

δ. Εμπειρία δύο(2) ετών σε οργάνωση παραγωγής ή διοίκηση – διαχείριση μεγάλων επαγγελματικών μουσικών συνόλων.

16.ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Παραγωγών Μουσικών Προγραμμάτων

α.1. Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.2. Πτυχίο Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Τ.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή

α.3. Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου και Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμοι τίτλοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίων κατευθύνσεων και

β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου και

γ. Εμπειρία δύο(2) ετών στην παραγωγή ραδιοφωνικών μουσικών προγραμμάτων.

Έως το 20% των θέσεων μπορεί να καλυφθούν από άτομα με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες) ακόμη και χωρίς εμπειρία.

ΕΙΔΙΚΑ για τις ειδικότητες με α/α 1, 2 και 7 του πίνακα ειδικοτήτων (Σκηνοθετών, Σχεδιαστών Αναλυτών Προγράμματος), δύναται να εξεταστούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποδεδειγμένη εξαιρετική εμπειρία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑηλεκτρονικά και μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12η μεσημβρινή με τη συμπλήρωση της φόρμας της ΑΙΤΗΣΗΣ στον ιστότοπο http://www.opengov.gr/nerit/ και του Βιογραφικού Σημειώματος που θα επισυναφθεί στην ΑΙΤΗΣΗ και θα είναι σύμφωνα με το πρότυποhttp://europass.cedefop.europa.eu/el/homeΗ ΑΙΤΗΣΗ και το Βιογραφικό θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστούν δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει αμέσως τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, αποδεχόμενος όλους τους επιμέρους όρους της πρόσκλησης. Στην αίτηση καταχωρείται υποχρεωτικά το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά έως τρεις συστατικές επιστολές και αντίγραφα, πτυχίων και πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και υπολογιστών που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό. Επίσης στο Βιογραφικό καταχωρείται το όνομα και το επώνυμο σε αγγλική γραφή.

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο ειδικότητα και σε μία μόνο γεωγραφική περιοχή. Η σώρευση περισσότερων αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. κατόπιν αξιολόγησης, με τη συνεπικουρία αξιολογητών και εξωτερικών τεχνικών συμβούλων. Ειδικότερα:

1. Η αξιολόγηση θα λάβει χώρα σε τρία στάδια ως ακολούθως:

α. Κατά το πρώτο στάδιο (μέγιστη βαθμολογία 2.500 μονάδες) οι υποψήφιοι θα καταταγούν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία ορίζονται ως εξής:

  • ΠΤΥΧΙΟ : Εάν ο βασικός τίτλος είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. ο υποψήφιος πιστώνεται με χίλιες (1.000) μονάδες και αν είναι πτυχίο Τ.Ε.Ι. με οκτακόσιες πενήντα (850) μονάδες (για ένα μόνο πτυχίο).
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ: Ο υποψήφιος πιστώνεται με διακόσιες πενήντα (250) μονάδες (για ένα μόνο μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό).
  • ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: Ο υποψήφιος πιστώνεται με εκατό (100) μονάδες για την άριστη γνώση, πενήντα (50) μονάδες για πολύ καλή γνώση, τριάντα (30) μονάδες για καλή γνώση, με μέγιστη πίστωση διακόσιες (200) μονάδες.
  • ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Ο υποψήφιος πιστώνεται με μέγιστη βαθμολογία πενήντα (50) μονάδες (δέκα (10) ανά πεδίο).
  • ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ο υποψήφιος πιστώνεται με: α) επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας μέχρι εξήντα (60) μήνες (με μέγιστη πίστωση τετρακόσιες είκοσι (420) μονάδες, β) έξι (6) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και μέχρι τους επόμενους εξήντα (60) μήνες (με μέγιστη πίστωση τριακόσιες εξήντα (360), γ) Τέσσερις (4) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και μέχρι τους επόμενους πενήντα πέντε (55) μήνες (με μέγιστη πίστωση διακόσιες είκοσι (220) μονάδες).

Για τη διαπίστωση των προσόντων και προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 28 του ΠΔ 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης, ο οποίος θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., θα καταρτισθεί με βάση τα μόρια του πρώτου σταδίου.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του προσωρινού πίνακα κατάταξης.

Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει αναθεωρημένο πίνακα κατάταξης και θα προωθήσει, ενόψει του δευτέρου σταδίου, κατάλογο με όσους συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια ανά κατηγορία, σε αριθμό διπλάσιο των προκηρυσσομένων θέσεων κάθε κατηγορίας.

β. Κατά το δεύτερο στάδιο, όσοι υποψήφιοι έχουν προκριθεί από το πρώτο στάδιο θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν ο καθένας χωριστά, από δύο αξιολογητές, καθένας από τους οποίους, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του εργασιακού βίου του υποψηφίου και τη σχέση του με το αντικείμενο της ειδικότητας στην οποία είναι υποψήφιος, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου, θα συνεκτιμήσει, χωρίς να γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου αξιολογητή, και την επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, την εν γένει παρουσία του στο χώρο των Μ.Μ.Ε., καθώς και το σύνολο του εργασιακού βίου του και τη σχέση του με το αντικείμενο της ειδικότητας στην οποία είναι υποψήφιος.

Για την αξιολόγηση της γενικότερης παρουσίας των υποψηφίων στο χώρο των ΜΜΕ και την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων της αιτήσεως τους θα συνεκτιμηθούν και όλα τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο (π.χ. http://www.linkedin.com/, κ.α.).

Καθένας από τους δύο αξιολογητές θα βαθμολογήσει τον υποψήφιο σε κλίμακα από μία έως και επτακόσιες πενήντα (1-750) μονάδες, οι δε δύο βαθμοί προστιθέμενοι δίδουν την τελική βαθμολόγηση αυτού του σταδίου.

Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα (150) μονάδες, ο φάκελος του υποψηφίου θα αξιολογείται από τρίτο αξιολογητή και η τελική βαθμολογία αυτού του σταδίου, θα προκύπτει από το άθροισμα των δύο εγγύτερων από τους τρεις βαθμούς.

Στο τέλος του δευτέρου σταδίου θα καταρτισθεί ενόψει του τρίτου σταδίου πίνακας με όσους συγκεντρώνουν αθροιστικά στα δύο πρώτα στάδια τα περισσότερα μόρια ανά κατηγορία, σε αριθμό κατά 60% μεγαλύτερο των προκηρυσσομένων θέσεων κάθε κατηγορίας.

γ. Κατά το τρίτο στάδιο, όσοι υποψήφιοι έχουν προκριθεί στο τέλος του δεύτερου σταδίου, θα κληθούν σε συνέντευξη, από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή θα εκτιμήσει την εν γένει καλλιτεχνική προσωπικότητα των υποψηφίων και τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους και θα τους βαθμολογήσει σε κλίμακα από μία έως και χίλιες (1-1.000) μονάδες, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί το αντικείμενο κάθε θέσης.

2. Ο τελικός πίνακας κατάταξης θα καταρτισθεί με βάση το άθροισμα των μορίων του πρώτου, του δευτέρου και του τρίτου σταδίου (μέγιστη βαθμολόγηση 5.000).

Το Δ.Σ. αφού μελετήσει τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, θα αποφασίσει την πρόσληψη, σύμφωνα με πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, ο οποίος θα προωθηθεί προς ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι υποψήφιοι ΔΕΝ υποβάλλουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη τους στους σχετικούς πίνακες γίνεται βάσει αντιγράφων που επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση. Στην αίτηση επισυνάπτονται ΜΟΝΟ αντίγραφα, πτυχίων και πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και υπολογιστών.

2. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται για την κάλυψη των θέσεων που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη υποβάλλουν ΠΡΙΝ από την πρόσληψή τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα εξής δικαιολογητικάνομίμως επικυρωμένα:

α. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση).

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

γ. Τους τίτλους σπουδών που δήλωσαν, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, ότι κατέχουν.

δ. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον δήλωσαν ότι κατέχουν).

ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης όχι παλαιότερης του δίμηνου.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση ή απασχόληση στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ανταγωνιστικό μέσο.

ζ. Για την απόδειξη συναφούς εμπειρίας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

3. Οι υποψήφιοι που δεν αποδεικνύουν με τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και τις ιδιότητες που δήλωσαν και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους στους σχετικούς πίνακες, διαγράφονται από αυτούς και δεν προσλαμβάνονται. Οι θέσεις που προκύπτουν, καλύπτονται από τους επόμενους κατά τη σειρά κατάταξης υποψηφίους.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε., όπου θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες τους, καθώς και το πλαίσιο της αμοιβής τους, σύμφωνα με όσα νόμιμα ισχύουν.

 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, αιτήσεις έως 31/3/2014 – Δείτε τα κριτήρια
Προηγούμενο άρθρο
132 προσλήψεις δημοσιογράφων αορίστου χρόνου στην ΝΕΡΙΤ
Μενού