Δείτε τον αναλυτικό οδηγό για την Δωρεάν σίτιση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

ekpaideutikiΑναπληρωτές εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική μονάδα εκτός του τόπου κατοικίας τους και στην περιοχή λειτουργίας του σχολείου εδρεύει μία τουλάχιστον Λέσχη Αξιωματικών έχουν το δικαίωμα σίτισης στη Λέσχη αυτή.

Στις περιπτώσεις νομών όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερες Λέσχες Αξιωματικών, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η χορήγηση περισσοτέρων της μιας Ατομικών Βεβαιώσεων στους δικαιούχους που υπηρετούν σε περισσότερες της μιας απομακρυσμένες μεταξύ τους σχολικές μονάδες για τη σίτισή τους στις εκάστοτε πλησιέστερες ΛΑ.

Προϋποθέσεις:

  1. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός υπηρετεί σε σχολική μονάδα ή ευρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας ΠΔ εκτός του Νομού του τόπου μόνιμης κατοικίας του.
  2. Μία τουλάχιστον Λέσχη Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ που είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα, εδρεύει στο Νομό όπου λειτουργεί και η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός.

Πρώτο βήμα: Απόκτηση Ατομικών Βεβαιώσεων

Αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες οριστικοποιήσουν τους δικαιούχους αναπληρωτές οι εκπαιδευτικοί που είναι ενταγμένοι στους καταλόγους θα πρέπει να ζητήσουν την ατομική βεβαίωση που χορηγείται με ευθύνη της σχολικής ομάδας που είναι τοποθετημένοι και είναι απαραίτητη για την εγγραφή στη Λέσχη Αξιωματικών.

Οι Ατομικές Βεβαιώσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο στοιχεία:

1. Σχολικό έτος (τρέχον),

2. Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου,

3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του δικαιούχου,

4. Σχολική Μονάδα που υπηρετεί,

5. Λέσχη Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ στην οποία επιλέγει να εγγραφεί και να σιτίζεται. Σε

περίπτωση περισσοτέρων της μιας Λεσχών που εδρεύουν στο Νομό που υπηρετεί ο

δικαιούχος, πρέπει να επιλεγεί μόνο μία εξ αυτών.

Δεύτερο βήμα: Εγγραφή στη Λέσχη Αξιωματικών

Εκπαιδευτικοί που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις και που επιλέγουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη του Προγράμματος, προσέρχονται στην Λέσχη Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ που ορίζεται στην Ατομική τους Βεβαίωση όπου και εγγράφονται, προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής τους. Τα στοιχεία αυτά είναι:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,

2. Δύο (2) Φωτογραφίες (ταυτότητας),

3. Ατομική Βεβαίωση Δικαιούχου (που παρέχεται από τη σχολική μονάδα που εργάζεται).

Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι Υπηρεσίες της Λέσχης Αξιωματικών θα εκδώσουν Δελτίο Εισόδου του δικαιούχου. Προκειμένου να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους για τον τρέχοντα μήνα, οι δικαιούχοι καταβάλλουν το προβλεπόμενο τίμημα του δικαιώματος εγγραφής / επανεγγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα του δικαιώματος εγγραφής / επανεγγραφής καλύπτεται από το Πρόγραμμα και επιστρέφεται στο δικαιούχο από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, με την επόμενη εκκαθάριση των δαπανών σίτισης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής / επανεγγραφής που διεκπεραιώνεται κατά την πρώτη επίσκεψη του δικαιούχου στην ΛΑ και ανανεώνεται ανά μήνα, του παρέχει το δικαίωμα σίτισης σε αυτήν, για τον τρέχοντα μήνα.

Ποσό που δικαιούται ο αναπληρωτής για κάθε γεύμα

Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, δικαιούται 5 ευρώ για κάθε ημέρα σίτισης.

Προσοχή πρέπει να δοθεί το γεγονός ότι αν το ποσό της ημερήσιας σίτισης είναι 4,5 ευρώ ο εκπαιδευτικός θα λάβει ως επιστροφή τα 4.5 ευρώ που κατέβαλε.

Σε περίπτωση που το ποσό είναι 7 ευρώ θα λάβει 5 ευρώ που είναι και το μέγιστο ποσό των τροφείων που δικαιολογούνται.

Το ακόλουθο παράδειγμα υπολογισμού τροφείων αποσαφηνίζει τα ανωτέρω:

Έστω ότι δικαιούχος προσήλθε στη Λέσχη Αξιωματικών για σίτιση τις ακόλουθες ημερομηνίες του Φεβρουαρίου: 1/2, 3/2, 4/2, 8/2, 20/2 και 25/2.. Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ανά ημέρα και συνολικά το ύψος των δαπανών σίτισης σε αντιστοιχία με τα τροφεία που θα υπολογίσει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και θα του εμβάσει στον τραπεζικό του λογαριασμό:

Εγγραφή 1/2 3/2 4/2 20/2 25/2 Σύνολο
Πλήρωσε ο αναπληρωτής 2,7 5 4 9 7 3 30.7
Θα λάβει πίσω 2,7 5 4 5 5 3 24.7

Στο παράδειγμα λοιπόν που δίνεται ο αναπληρωτής θα λάβει επιστροφή στον τραπεζικό του λογαριασμό το ύψος των 24.7 ευρώ. Για την περίοδο αυτή συγκεντρώνει τις αποδείξεις σίτισης για τα ποσά που κατέβαλε στη Λέσχη Αξιωματικών και τις αποστέλλει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κατά το πρώτο 10-ήμερο του Μαρτίου, προκειμένου να του καταβληθούν τα τροφεία

Τρίτο  βήμα: Πως θα λάβει ο αναπληρωτής την επιστροφή των χρημάτων

Ο ωφελούμενος δικαιούχος, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, αποστέλλει στο Φορέα Διαχείρισης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) εντός κλειστού απλού φακέλου (θα καλείται στα επόμενα, για λόγους σαφήνειας, Φάκελος Δαπανών), με απλό / συμβατικό ή συστημένο ταχυδρομείο, τα ακόλουθα παραστατικά:

  • Φωτοαντίγραφο της /των Ατομικών Βεβαιώσεων που του χορηγήθηκαν,
  • Την απόδειξη εγγραφής / επανεγγραφής στη ΛΑ μόνο για τον μήνα που αφορούν οι δαπάνες σίτισης
  • Ειδικώς κατά τον πρώτο μήνα εγγραφής και σίτισής του στη ΛΑ, θα συμπεριλάβει στα αποστελλόμενα και ευκρινή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Καταθέσεών του (βλέπε παρ. 4.2.5 Γνωστοποίηση τραπεζικού λογαριασμού ΕΤΕ στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ).
  • Τα Ατομικά Στοιχεία Επικοινωνίας του κατά τον πρώτο μήνα εγγραφής και σίτισής του στη ΛΑ και οσάκις αυτά μεταβάλλονται (βλέπε παρ. 4.2.6 Γνωστοποίηση στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας του δικαιούχου.,
  • Το σύνολο των αποδείξεων σίτισης που συγκέντρωσε κατά τον παρελθόντα μήνα,

Στοιχεία αποστολής

Στην εξωτερική επιφάνεια του Φακέλου Δαπανών, πέραν των στοιχείων του αποστολέα – δικαιούχου, θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις για τον παραλήπτη:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,

Ομάδα Έργου: «Σίτιση Αναπληρωτών»

Τι άλλο θα αποστείλουν την πρώτη φορά οι αναπληρωτές εκτός των αποδείξεων

Οι δικαιούχοι καλούνται να συμπεριλάβουν εφάπαξ κατά την πρώτη επόμενη αποστολή του Φακέλου Δαπανών τους προς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σε απλή σελίδα Α4 τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Είναι προφανές ότι η ενημέρωση θα επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, κάθε φορά που προκύπτει αλλαγή των στοιχείων αυτών στο μέλλον. Συνιστάται η αποτύπωση των στοιχείων να γίνει με χρήση υπολογιστή / εκτυπωτή για τη σαφήνεια του περιεχομένου. Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στην ακρίβεια των στοιχείων ταυτοποίησής τους (ΑΔΤ, ΑΦΜ κλπ) και η σύμπτωση των στοιχείων με τα στοιχεία που τηρεί η εποπτεύουσα αρχή και του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα εμβάζονται τα τροφεία.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

1. Ονοματεπώνυμο (ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ με κεφαλαία στοιχεία):

2. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

4. Τόπος Κατοικίας (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΑΧΥΚΩΔ):

5. Σταθερό Τηλέφωνο Κατοικίας (πρόθεμα, αριθμός κλήσης):

6. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

7. Σταθερό Τηλέφωνο Σχολικής Μονάδας που υπηρετεί:

8. Φαξ Σχολικής Μονάδας που υπηρετεί:

9. Κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου:

10. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

11. Πιθανές παρατηρήσεις και υποδείξεις του δικαιούχου, για τη βελτίωση του Προγράμματος:

(Ονοματεπώνυμο)

Οι 53 περιοχές που εδρεύουν Λέσχες Αξιωματικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Αλεξανδρούπολη Μεγίστη
Αμύνταιο Μεσολόγγι
Άργος Ορεστικό Νάουσα
Βέροια Ναύπλιο
Βόλος Νέα Σάντα
Διδυμότειχο Ξάνθη
Δράμα Ορεστιάδα
Ελευθερούπολη Ορεστιάδα / Ρίζια
Ηράκλειο Πλάτη Έβρου
Ιωάννινα Πολύκαστρο
Καβάλα Ρέθυμνο
Καλαμάτα Ρόδος
Καστοριά Σαμοθράκη
Κιλκίς Σάμος
Κοζάνη Σέρρες
Κομοτηνή Σούδα
Κόνιτσα Σουφλί
Κόρινθος Σπάρτη
Λέσβος / Καλλονή Κως
Λέσβος / Μυτιλήνη Λήμνος / Μούδρος
Χίος Σύμη
Λαμία Τρίκαλα
Λέρος Τρίπολη
Τυχερό Λέσβος / Μανταμάδος
Φιλιάτα Φλώρινα
Λουτράκι Λήμνος / Κούταλη
Χανιά

Πηγή: news.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ποιοι αγρότες απαλλάσσονται από τα βιβλία
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: 2 Καινούρια Επιδοτούμενα Προγράμματα
Μενού