Επιχορήγηση από 20% έως 65% για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 67

agrotika-proiontaΞεκίνησε πριν από λίγες ημέρες η υποβολή προτάσεων για επιδοτήσεις επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα ποσοστά επιδότησης ξεκινούν από 20% και φτάνουν στο 65% ανάλογα με την περιοχή της Ελλάδας, το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του προϋπολογισμού της πρότασης.

Από το συγκεκριμένο Μέτρο θα ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν στην επεξεργασία/μεταποίηση των εξής γεωργικών και κτηνοτροφικών ειδών: κρέας, γάλα, αβγά και πουλερικά, μέλι, κρασί, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Ωφελούμενοι
Δικαιούχοι της δράσης που αφορά ολόκληρη τη χώρα είναι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

Τι αλλάζει στην προκήρυξη
Η νέα προκήρυξη του Μέτρου 123Α είναι πολύ πιο απλουστευμένη σε σχέση με παλαιότερες του ίδιου προγράμματος.
Ειδικότερα, οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι οι εξής:

 • για την ίδια συμμετοχή αρκεί αναφορά, χωρίς τεκμηρίωση με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων,
 • η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΤΕΑΝ – ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας),
 • η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο,
 • η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περισσότερους του ενός τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στο πλαίσιο ενιαίας μελέτης,
 •  η δυνατότητα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων από χώρες εκτός της Ε.Ε., στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών,
 • η διάθεση του 20% των πόρων του προγράμματος για επενδύσεις από 5.000.000 έως 10.000.000 ευρώ να πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και σε αντίθετη περίπτωση να διατεθούν στις λοιπές κατηγορίες,
 •  εξαιρέθηκε η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και των περιφερειών της χώρας,
 • προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων με τη διαδικασία να καθοριστεί με Υ.Α.,
 • στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά στη μίσθωση ακινήτου προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης,
 • στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις αυτές να περιοριστούν σε μία,
 • δυνατότητα ελέγχου πληρότητας με προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών,
 • περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης τόσο της πρώτης αίτησης πληρωμής όσο και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης,
 • δυνατότητα χρήσης εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων,
 • παρέχεται η δυνατότητα για λήψη προκαταβολής επί της επιδότησης.

Τι επιδοτείται Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνονται επιδοτήσεις για τα εξής: 

 • διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
 • κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων,
 • προμήθεια και εγκατάσταση νέου
 • μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας,
 • εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης,
 • αγορά καινούργιων οχημάτων –ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου,
 • γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών,
 • δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση),
 • απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λπ.),
 • αγορά συσκευών φαξ, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων,
 • κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων με ενίσχυση έως 50.000 ευρώ.

Εξαιρέσεις

Σύμφωνα με το μέτρο δεν επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια:
 • για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., εκτός των περιπτώσεων προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών,
 • για παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού,
 • στο επίπεδο λιανικού εμπορίου,
 • που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα,
 • των οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των 100.000 ευρώ ή μεγαλύτερος των 10 εκατ. ευρώ,
 • που έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στο πλαίσιο της ΚΟΑ,
 • που αφορούν, στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος τους, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της ιδιοκατανάλωσης,
 • υφιστάμενης δραστηριότητας σχετικής με την προτεινόμενη επένδυση, οι οποίες στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων λειτουργίας.
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
στον αριθμό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 1540 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στην Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων του ΥΠΑΑΤ και των διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΝΕΟ ΕΣΠΑ: 239.691 Θέσεις Εργασίας σε άνεργους νέους
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας με ευέλικτο ωράριο στα McDonald’s στην Αττική
Μενού