2 θέσεις δασκάλων στο Δήμο Χίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 71

αρχείο λήψηςΟ Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ήμου Χίου, που εδρεύει στη Χίο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΠΕ Δασκάλων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση ΑΣΕΠ ΣΟΧ3
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Βεβαίωση ΟΑΕ με τα διαστήματα της ανεργίας
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του Πτυχίου
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6. Βεβαίωση εμπειρίας
7.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Τα δικαιολογητικά να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν .
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη , Υποδικία , δικαστική συμπαράσταση)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου ( ημοκρατίας 2, ΤΚ 82100 Χίος) σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής ολόκληρης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του ήμου Χίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων , ολόκληρη την ανακοίνωση και το Παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση 27-9-2013: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ” όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).

Πηγή:e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων στο Δήμο Λάρισας
Προηγούμενο άρθρο
21 γυμναστές στο Δήμο Ωραιοκάστρου
Μενού