Ενημερωθείτε για τα κριτήρια σχετικά με τα μόρια στο Δημόσιο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

moriaaaaΚάθε εβδομάδα ανακοινώνονται θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου από φορείς του Δημοσίου, καθώς και από Δήμους. Επειδή το ενδιαφέρον που παρατηρείται για τις εν λόγω θέσεις εξαιτίας και της αυξημένης ανεργίας είναι αρκετά μεγάλο,  τα μοριοδοτούμενα κριτήρια από τα οποία προκύπτει ότι η ανεργία δίνει τα περισσότερα μόρια, ενώ σημαντική είναι και η μοριοδότηση που δίνει ο τίτλος σπουδών, αλλά και η εμπειρία.
Χρόνος ανεργίας

Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να λάβει κάποιος υποψήφιος από την ανεργία είναι έως και 800, μόρια εάν είναι άνεργος για διάστημα 12 μηνών και άνω. Για τους 3 πρώτους μήνες ανεργίας δε λαμβάνει μόρια. Τα μόρια αρχίζουν να προσμετρούνται από τον 4ο μήνα και ο άνεργος λαμβάνει 200 μόρια.

Από τον 5ο μήνα και έπειτα τα μόρια αυξάνονται κατά 75, φθάνοντας το 12ο μήνα τα 800 μόρια πού, όπως προαναφέρθηκε, είναι και το μέγιστο της μοριοδότησης για το εν λόγω κριτήριο.

Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις μήνες.

Χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, καθώς και εκείνων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή τον ΟΑΕΔ, εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετέχει σε διαδικασία επιλογής ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί ένα από τα παραπάνω προγράμματα (πάντοτε υπό την προϋπόθεση τήρησης του τετραμήνου ανεργίας κατά το χρόνο ένταξής του σε αυτό), το χρονικό διάστημα από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του λογίζεται επίσης ως χρόνος ανεργίας.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ θεωρείται χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.

Μήνες Μόρια
0 0
1 0
2 0
3 0
4 200
5 275
6 350
7 425
8 500
9 575
10 650
11 725
12 και άνω 800

Πολύτεκνος

Μόρια λαμβάνει και ο πολύτεκνος ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Η μοριοδότηση ξεκινά από τα 150 μόρια για πολύτεκνους με 3 τέκνα (πχ Η μητέρα χήρα με τρία τέκνα εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο κ.α.).

Επίσης, οι πολύτεκνοι και τα τέκνα οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να λάβουν την ακόλουθη μοριοδότηση αν κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας έχει προσληφθεί κατά το τρέχον έτος κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.

Ως πολύτεκνοι ορίζονται οι γονείς με τέσσερα τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων.

Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε ένα τέκνο του.

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα τέκνα τους όμως προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

Μόρια λαμβάνει και το τέκνο της πολύτεκνης οικογένειας.

Τα μόρια ανέρχονται σε 50 για κάθε τέκνο, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.

Π.χ. αν κάποιος έχει 4 αδέρφια, θα λάβει 250 μόρια ( 5 παιδιά μαζί με τον εαυτό του Χ 50 μόρια).

Αριθμός τέκνων Μόρια
3 150
4 200
5 250
6 300
7 350
8 400
9 450
10 500
11 550
12 600

Οι Πολύτεκνοι:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση  της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.

Τα  Τέκνα πολυτέκνων:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.

Επιπλέον, οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρώσει το σχετικό τετραγωνίδιο στην αίτηση εντυπο ασεπ/ ΣΟΧ.3, προκειμένου να δηλώσουν ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας, οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο.

Ανήλικα τέκνα

Αν ο υποψήφιος για μια θέση ορισμένου χρόνου έχει ανήλικα τέκνα, βαθμολογείται με τριάντα μόρια για καθένα από τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και με 50 μονάδες για το τρίτο τέκνο.

Ανήλικο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αριθμός ανήλικων τέκνων

Μόρια

1

30

2

30

3

50

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Ο υποψήφιος που έχει την ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας λαμβάνει μόρια ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων του.

Για να λάβει τη μοριοδότηση θα πρέπει να  δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας  κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες για κάθε ένα τέκνο του

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Μόρια δικαιούται και  ο υποψήφιος που αποδεικνύει την ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. Για να λάβει τα μόρια για την εν λόγω ιδιότητα θα πρέπει να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας  κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα µόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).

Το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας Αριθμός τέκνων μόρια
1 50
2 100
3 150
4 200
5 250

Βαθμός τίτλου σπουδών

Για θέσεις που απαιτούν πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ο βαθμός του πτυχίου εκφρασμένος σε δεκαδικό με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζεται με το 40. Αν κάποιος διεκδικεί θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο βαθμός του βασικού τίτλου (απολυτήριο λυκείου) πολλαπλασιάζεται με το 20. Η μέγιστη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει κάποιος είναι 400 μόρια.

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Βαθμός – μόρια
5 200
5.5 220
6 240
6.5 260
7 280
7.5 300
8 320
8.5 340
9 360
9.5 380
10 400

Απολυτήριο λυκείου Βαθμός – μόρια
10 200
11 220
12 240
13 260
14 280
15 300
16 320
17 340
18 360
19 380
20 400

Εμπειρία

Ανάλογα με την εμπειρία που έχει ο υποψήφιος μπορεί να λάβει από 7 έως και 420 μόρια. Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι κάθε μήνας εμπειρίας δίνει 7 μόρια.

Μήνες εμπειρίας Μόρια
1 7
2 14
3 21
4 28
5 35
6 42
7 49
8 56
9 63
10 70
11 77
12 84
13 91
14 98
15 105
16
57 399
58 406
59 413
60 και άνω 420

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο ΑΣΕΠ.

 Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Ο υποψήφιος που έχει την ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας λαμβάνει μόρια ανάλογα με τον αριθμό των τέκνωντου. Για να λάβει τη μοριοδότηση θα πρέπει να  δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας  κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες για κάθε ένα τέκνο του

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας 

Μόρια δικαιούται και  ο υποψήφιος που αποδεικνύει την ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. Για να λάβει τα μόρια για την εν λόγω ιδιότητα θα πρέπει να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας  κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας..

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα µόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).

Το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.

Πηγή: news.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
21 προσλήψεις γυμναστών στο πρόγραμμα “Άθληση για Όλους” στην Θεσσαλονίκη
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: 63 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε δήμους
Μενού