Θέση εργασίας στο Δήμο Πάρου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

images (3)Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός(1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΝΠΔΔ Δήμου Πάρου «Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» που εδρεύει στην Πάρο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Νηπιαγωγών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Δήμου Πάρου « Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης»,Τ.Κ 84400 Παροικία Πάρου υπόψιν κυρίας Γεωργίας Καντάρη (τηλ. επικοινωνίας: 2284051215). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 βραβεία για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ακριτικών περιοχών
Προηγούμενο άρθρο
Εξειδικευμένο Workshop στα Social Media για Μ.Κ.Ο. από την OTEAcademy
Μενού