20 συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 62

panepisthmio thessalias

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης, της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξης με τίτλο «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» και κωδικό ΟΠΣ 375641, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη έως είκοσι (20) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο οποίο θα ανατεθεί η υλοποίηση μέρους των τελικών παραδοτέων που προβλέπονται στην σχετική απόφαση ένταξης της Πράξης ή/ και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.

Η συνολική διάρκεια της παραπάνω Πράξης είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες σύμφωνα με την υπ αρθμ. 2.13294/4.1929 28.05.2012 απόφαση της Ειδικού Ευρωπαϊκών Πόρων για την Ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και σύμφωνα με την με την υπ αρθμ. 3.17443/4.1276 24.05.2013 2η τροποποίησή της.

Η επιλογή των αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη οποιασδήποτε από τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών και Συνεργατών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (Π.Θ.) όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. 13440/06-10-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ. την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στην αντίστοιχη ενότητα (Μενού > Διάφορα > Μητρώο ΕΣΠΑ) του δικτυακού τόπου της Επιτροπής Ερευνών (http://ee.uth.gr).

Η συμπλήρωση και η ηλεκτρονική υποβολή, των απαιτούμενων αρχείων Excel (για την ένταξη στο Μητρώο Ερευνητών και Συνεργατών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ του Π.Θ.), των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη οποιασδήποτε από τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έργου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από αυτούς το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31/1/2014

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ενιαίο μισθολόγιο στους ένστολους
Προηγούμενο άρθρο
Νέες Θέσεις Εργασίας ελληνικές και ξένες αλυσίδες σούπερ µάρκετ
Μενού