4 προσλήψεις στη ΔΕΗ Αθήνας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 74

113167-DEHΗ ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Αρχειονόμων ή Θεωρητικών Επιστημών) για την κάλυψη αναγκών του Τομέα Αρχείων της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη λειτουργιών του Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο».

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας (Ιονίου Πανεπιστημίου) ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. δ) Εμπειρία στο αντικείμενο της διαχείρισης σύγχρονων και ιστορικών αρχείων (διαδικασίες χαρακτηρισμού, επιλογής, εκκαθάρισης και οργάνωσης).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη από ΚΕΠ την υπογραφή τους ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 27/1/2014 έως και 7/2/2014 από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στη διεύθυνση: ΔΕΗ/Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης (ΔΑΝΠΟ), Χαλκοκονδύλη 30, 10432 Αθήνα.

Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη εξωτερικά: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Αρχειονόμων». Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Γ. Δημόπουλος (τηλ. 210 5293469) και Μ. Μαυροειδή (τηλ. 210 5293468). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Σε νοσοκομεία θα απορροφηθούν οι τρίτεκνοι σχολικοί φύλακες
Προηγούμενο άρθρο
3 θέσεις στη ΙΒ” ΕΠΚΑ
Μενού