100 Θέσεις Εργασίας στο Νοµό Ιωαννίνων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 1K

images23 Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Προωθώντας την απασχόληση» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης ανέργων και αγροτών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων». 

Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και της κινητοποίησης των τοπικών φορέων µε στόχο την εξασφάλιση της δηµιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες βάσει διαγνωσµένων αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέµβασης που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων των ∆ήµων Ιωαννιτών, Ζίτσας και ∆ωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της Πράξης είναι: η προετοιµασία και η προώθηση µέρους των ωφελουµένων της Πράξης σε θέσεις απασχόλησης, η προετοιµασία και η στήριξη µέρους των ωφελουµένων της Πράξης προκειµένου να αναπτύξουν ατοµική ή συλλογική επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Το σύνολο των ατόµων που θα συµµετάσχουν ως ωφελούµενοι στην Πράξη είναι 100 άτοµα, κάτοικοι των ∆ήµων Ιωαννιτών, Ζίτσας & ∆ωδώνης, όπως έχουν οριστεί στο τοπικό Σχέδιο ∆ράσης, ήτοι: άνεργοι/ες, εγγεγραµµένοι/ες στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ∆, µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 € για το οικονοµικό έτος 2011, το δε ατοµικό πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.
Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήµατος.
Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής έως και Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρες από 09:00 έως 15:00 στα γραφεία της εταιρίας Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ στην οδό Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1 (∆ιοικητήριο), όπου είναι και η έδρα της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Προωθώντας την απασχόληση». Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26510 36686 & 26510 83087.
Μενού