Θέση ειδικού συμβούλου στην Περιφέρεια Αττικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 27

αρχείο λήψης (2)Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Αττικής. Η πρόσληψη θα γίνει με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες.
  • Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1988.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την
  • εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.
  • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν.
  • 3528/2007).
  • Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω η προσωπικότητα το είδος του Πτυχίου η αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης η μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση οικονομικών θεμάτων.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού, να υποβάλλουν στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα 11741, σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Πηγή:e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσκληση από την Microsoft Ελλάς σε μαθητές
Προηγούμενο άρθρο
2 βρεφονηπιοκομοι στο Δήμο Αλμυρού
Μενού