Ωρομίσθιοι καθηγητές στο ΙΕΚ της Σιβιτανίδείου Σχολής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 28

siv03Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείος Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων με την υπ’ αριθμόν 14/16-01-14 απόφαση της Ε.Ε. και με το αριθμ. πρωτ. 712/23-01-14 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εαρινού εξαμήνου του έτους κατάρτισης 2013 – 2014 που αρχίζει στις 17-02-2014 και τελειώνει στις 30- 06-2014.

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών) των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν κατά το εαρινό εξάμηνο και με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο, τα ισχύοντα για το Σιβιτανίδειο Ίδρυμα και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτού.

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες , καθώς και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με την παρ. 15γ του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4229/14, την Υ.Α. 2/106902/0022 (ΦΕΚ 3276/τ.Β’/23-12-2013), την υπ’ αριθμ. Δ2/18968/12-1-96 άρθρο 4 παρ. 3

Απόφαση του ΥΠΕΠΘ ΦΕΚ 10/12-1-96 τεύχος Β’ «Κανονισμός λειτουργίας Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.», την Απόφαση 27/22-9- 2000, την Απόφαση 28/11-9-2003, καθώς και την Απόφαση 39/31/8/2010 των οργάνων Διοίκησης της Σιβιτανιδείου Σχολής και με
την προϋπόθεση να είναι:

Α) Καθηγητές ΑΕΙ, ΤΕΙ
Β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Γ) Μη Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,
Δ) Εμπειροτέχνες

Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν από 03-02-2014 μέχρι 07-02- 2014 σχετική έντυπη αίτηση, καθώς και όλα τα αποδεικτικά των προσόντων τους,δικαιολογητικά, στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Η γραμματεία του Ι.Ε.Κ. θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30 –13:30.

Προκήρυξη

Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσφορά εξετάσεων από την Ευρωκλινική Αθηνών
Προηγούμενο άρθρο
Υπ. Παιδείας: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό
Μενού