1 θέση συνεργάτη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 62

αρχείο λήψης (1)Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAΑΔΕΤ) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ηλιακά μικρής-κλίμακας φαινόμενα και ο ρόλος τους στη θέρμανση της ηλιακής ατμόσφαιρας (SOLAR – 4068)» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη μίας θέσης εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη μηνών.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Εμπειρία σε ανάλυση και ερμηνεία ηλιακών παρατηρήσεων σε πολλά μήκη κύματος που έχουν ληφθεί από επίγεια και διαστημικά όργανα (30%)
• Εμπειρία στη μελέτη μικρής-κλίμακας ηλιακών φαινομένων, εξαγωγή φυσικών παραμέτρων από προφίλ φασματικών γραμμών, γνώση επεξεργασίας παρατηρήσεων μαγνητικών πεδίων (30%)
• Γνώση προγραμματισμού και ιδιαίτερα στην Interactive Data Language (IDL) (20%)
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (10%)
• 2 συστατικές επιστολές (10%)

Καταληκτική ημερομηνία: 10/02/2014

Πρόσκληση

Μενού