5 θέσεις εργασίας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 31

αρχείο λήψης (4)Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις εργασίας.Α) Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SemaGrow – Data intensive techniques to boost the real-time performance of global agricultural data infrastructures» (Ε-1762), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, με δυνατότητα παράτασης,  με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

1. Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα σημασιολογικής ανάκτησης πληροφορίας από κατανεμημένες πηγές.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
 • Εμπειρία στην χρήση της γραμμής εντολών και ειδικά σε περιβάλλον Linux και στην χρήση του Git ή άλλου συστήματος code versioning.
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού σε C/C++
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού

2. Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού Java
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες βάσεων δεδομένων, και ειδικά κατανεμημένων βάσεων δεδομένων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στην εφαρμογή τεχνολογιών κατανεμημένων βάσεων δεδομένων σε δεδομένα του Σημασιολογικού Ιστού
 • Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα στην διαχείριση έργων και στην σύνταξη και έλεγχο παραδοτέων

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-2-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:gram_skel@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/).

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1762), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Β. Καρκαλέτσης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006

Προκήρυξη

——————————————————————————————-

Β)Στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος «Υποστήριξη  Λειτουργίας  Γ.Ε.Λ.» (Ε-467), προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών ως εξής:

1η Θέση

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» στo πλαίσιο της προσπάθειας του κέντρου για επίτευξη χρηματοδότησης από τα τρέχοντα κοινοτικά προγράμματα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, με αντικείμενο την υποβοήθηση συγγραφής προτάσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon 2020 με ειδίκευση στο impact section.

Πιο συγκεκριμένα ζητείται:

 • Η δυνατότητα σύνταξης προτάσεων που αφορούν στη μελέτη και την εκτίμηση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου υπό ανάπτυξη ιδεών σε ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων του προγράμματος Horizon 2020, καθώς και την εκτίμησης οφέλους για τους συμμετέχοντες οργανισμούς και την εθνική οικονομία.
 • Η δυνατότητα σύνταξης οικονομικών μοντέλων ανάπτυξης τα οποία θα αναδεικνύουν την προοπτική εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων.
 • Η δυνατότητα σχεδιασμού πλάνου κατοχύρωσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των έργων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ευρύτερα διαχείριση της γνώσης, προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και ανάπτυξη στρατηγικής αξιοποίησης αυτής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. Απαιτείται τεκμηριωμένη ικανότητα σύνταξης προτάσεων για υποβολή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και πιο συγκεκριμένα ειδίκευση στη σύνταξη impact section. Άριστη γνώση λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασίας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πολύχρονη αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 3ετής) με άριστη γνώση στη συγγραφή impact section σε Calls του FP7 όπως ICT, Research for the Benefit of SMEs and Associations, NMP, Ocean, ΙΕΕ, AAT, Marie Curie, ENPI, HEALTH). Πολύχρονη προϋπηρεσία σε ιδιωτική εταιρία με στοχοθεσία, meeting milestones και deadlines. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2η Θέση

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» στo πλαίσιο της προσπάθειας του κέντρου για επίτευξη χρηματοδότησης από τα τρέχοντα κοινοτικά προγράμματα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, με αντικείμενο την υποβοήθηση συγγραφής προτάσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon 2020, με ειδίκευση στη σύνταξη του τεχνικού και επιστημονικού μέρους της πρότασης.

Πιο συγκεκριμένα ζητείται:

 • Η δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στη σύνταξη υπό ανάπτυξη ιδεών σε ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων του προγράμματος Horizon 2020 πληρώντας τις εκάστοτε προδιαγραφές. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τη θεματική ενότητα στην οποία ταιριάζει μια προτεινόμενη ιδέα, να αξιολογεί και να παρέχει εκτίμηση πιθανοτήτων επιτυχίας της πρότασης και να παρέχει συμβουλές καθ’ολη τη διάρκεια της σύνταξής της. Ιδιαίτερες γνώσεις απαιτούνται στον τομέα των οργανικών και ανόργανων υλικών σε βιομηχανικές εφαρμογές.
 • Η δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων επιστημονικών και τεχνικών στόχων μιας πρότασης οι οποίοι θα πρέπει να είναι σαφείς, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι κατά τη διάρκεια του έργου.
 • Η δυνατότητα αναγνώρισης και καθορισμού του τεχνολογικού επιπέδου ετοιμότητας μιας υπό υποβολή ιδέας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου θετικών επιστημών σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής και να έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα των υλικών. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στην περιβαλλοντική μηχανική ή βιομηχανική προσομοίωση θα συνεκτιμηθεί καθώς και η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Απαιτείται τεκμηριωμένη ικανότητα σύνταξης προτάσεων για υποβολή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα τουλάχιστον 2 χρόνων καθώς και άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση δεύτερης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προέδρου τηλ. 210-6503022

3η Θέση

 • Πτυχιούχο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β Τάξης
 • Απόφοιτος ή επί πτυχίω της επαγγελματικής πιστοποίησης του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών( Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ)
 • Εμπειρία σε οικονομικούς έλεγχους και στον έλεγχο Τεχνικών Δελτίων Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση Θεσμικού Πλαισίου (Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία) που διέπουν τα Ερευνητικά Προγράμματα.
 • Υποχρεωτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε   εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
 • Άριστη γνώση Ε.Γ.Λ.Σ, Κ.Φ.Α.Σ και Φορολογίας Εισοδήματος
 • Άριστη γνώση λειτουργίας μηχανογραφημένου συστήματος λογιστικής διαχείρισης προγραμμάτων, προμηθειών κλπ.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση παραπάνω γλωσσών
 • Χειρισμός PC (Windows, Word,Excel, Acces, Internet)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας τηλ. 210-6503036.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 7-2-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/)

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-467), και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προκήρυξη 2

Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006 (2)

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στα Lidl
Προηγούμενο άρθρο
Νέα οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις
Μενού