Θέσεις εργασίας στη Έ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 42

archaelogyΠροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου (ΕΣΠΑ) «Δρόμος Νεάπολη-Μονεμβάσια»,  ενταγμένο στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»Την προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Δρόμος Νεάπολη-Μονεμβάσια», ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» με κωδικό αριθμό 2012ΕΠ02680029 της ΣΑΕΠ 026/8, για χρονικό διάστημα έως 31-12-2014 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του, εξαρτώμενο από τις ανάγκες υλοποίησής του.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις ώρες 09:00 – 13:00, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της Ε΄ΕΠΚΑ, στην διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 133 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη κας Μπισμπή Ελένης ή κας Λυμπεράκη Λαζαράκου Νίκας (τηλ. επικοινωνίας: 2731023315) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ(http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (30-01-14 έως και 05-02-14).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή αν δεν είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω ημερομηνίες υποβολής .

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού . Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για τα γενικά και ειδικά προσόντα των υποψηφίων καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Προκήρυξη

Μενού