36 προσλήψεις στο Κέντρο Υποδοχής Δήμου Αθηναίων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 61

αρχείο λήψης (2)To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα έξι (36) άτομα για  την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:

«Υποδοχή και αντιμετώπιση καθημερινών περιστατικών του ΚΥΑΔΑ»,

«Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ (για του ξενώνες του ιδρύματος)»

«Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα Αλληλεγγύη στην Οικογένεια», «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα streetwork»,

«Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ πρόγραμμα πρόληψης και διατήρησης καλής υγείας (φιλοξενουμένων στους ξενώνες του ιδρύματος»,

«Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ πρόγραμμα εργοθεραπείας –φυσιοθεραπείας (για τους φιλοξενούμενους στους ξενώνες του ιδρύματος»,

«Υποστήριξη Λειτουργιών Κοινωνικού Φαρμακείου»,

«Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ – Αθηναϊκής Αγοράς» και «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ – Κόμβος λληλοβοήθειας Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων ευπαθών ομάδων & αστέγων) 2
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Αντιμετώπιση ψυχολ. Προβλημάτων ευπαθών ομάδων) 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Αντιμετώπιση ψυχολ. Προβλημάτων υπερηλίκων & παιδιών) 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Κοινωνική στήριξη μεταναστών & αστέγων) 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Στήριξη ευπαθών ομάδων) 2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Ψυχοκοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων) 2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Ψυχοκοινωνική στήριξη μεταναστών & αστέγων) 2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Ψυχοκοινωνική στήριξη οικογενειών) 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ” & Δ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΕ ΣΙΤΙΣΤΩΝ 5
ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (Αθηναϊκή αγορά) 1
ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών) 1
ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών) 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΙΤΙΣΤΩΝ 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ απευθύνοντάς την στην οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 – 10552 ΑΘΗΝΑ υπόψιν κας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΟΥΤΣΙΑ (τηλ. επικοινωνίας: 210 5246516 εσωτ. 4). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
108 θέσεις στη ΔΕΗ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Μενού