Αιτήσεις Μαθηματικών στη Μαθητεία Ηρακλείου Κρήτης του ΟΑΕΔ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 65

αρχείο λήψης (6)Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Π.Σ.Ε.Κ. Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, για το Σχολικό Έτος 2013-2014, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ή να αποστείλουν από Τετάρτη 05/02/2014 έως Παρασκευή 07/02/2014 από 8:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ., αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε µε την 6097/391/30-05-2013 (ΦΕΚ 1346/Β΄/03-06-2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειµένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό έτος 2013-2014.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2013-2014 και θα αφορούν την Π.Σ.Ε.Κ Ηρακλείου Κρήτης.
Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α στην Π.Σ.Ε.Κ. Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης  Ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Περιφερειακής ∆/νσης Κρήτης, ∆/νση: Χριστοµιχάλη Ξυλούρη 64 – Γιόφυρο, Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 263089 , για το Σχολικό Έτος 2013-2014.

Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδροµικώς συστηµένα ή µε courier από τον/την υποψήφιο/α.

Πληροφορίες για την ζητούµενη ειδικότητα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την 6622/383/2010(ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε µε την 6097/391/30-05-2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (ΦΕΚ 1346/3-6-2013 τεύχος Β΄), δίνονται στην παρακάτω Π.Σ.Ε.Κ. Μαθητείας ΟΑΕ∆ και στο site του ΟΑΕ∆

A΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΚ (Π.Σ.Ε.Κ.) ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστοµιχάλη Ξυλούρη 64-Γιόφυρο, Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 263089)

  • ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)
  • ΠΕ03-Μαθηµατικοί

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

1. Αίτηση
Η Αίτηση συµµετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραµµατεία της Π.Σ.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης του Ο.Α.Ε.∆. ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.∆.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται, υπόψη της αρµόδιας Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης

2. Φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητας επικυρωµένη από αρµόδια αρχή.
3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας, ή δελτίου ανεργίας, όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.
4. Βεβαίωση ή άλλο επίσηµο έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών (∆ΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.

Πηγή : diorismos.gr

Μενού