50 ειδικευμένοι εργάτες στη ΛΔ” ΕΠΚΑ στα Τρίκαλα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

images (4)Η ΛΔ ΈΠΚΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου 7 «Αρχαιολογικές εργασίες της ΛΔΈΠΚΑ» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας» πράξης «Αποπεράτωση Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65): Τμήμα «Ξυνιάδα-Τρίκαλα» για χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

  • 50 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Λουκιανού 1 Καρδίτσα, υπόψη κας Τσιανάκα Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 24410 61564) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. http://www.yppo.grhttp://www.yppo.gr και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 04/02/2014 έως 10/02/2014).

prokiriksi

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μετατάξεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευση
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας σε καταστήματα Pet City στην Αθήνα
Μενού