17 προσλήψεις στο Δήμο Διονύσου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 81

images (3)ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙA» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκαεπτά (17) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» που εδρεύει στο Δήμο Διονύσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  • 10 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
  • 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 4 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος ΤΚ 14565 απευθύνοντάς την στο: ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» υπόψιν κ Λιοδάκη Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 210-8141700).

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Στρατός: Έρχονται προσλήψεις 1.000 στρατιωτών
Προηγούμενο άρθρο
14 θέσεις εργασίας για τον ΑΗΣ Καρδιάς της ΔΕΗ
Μενού