4 θέσεις Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Ζωγράφου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 68

34-ana1Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισµού & Αθλητισµού Δήµου Ζωγράφου» ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά τέσσερα (4) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισµού & Αθλητισµού Δήµου Ζωγράφου» που εδρεύει στο Δήµο Ζωγράφου Νοµού Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Εκγύµναση Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:

  • ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (µε ειδίκευση yoga) 1
  • ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (µε ειδίκευση pilates) 1
  • ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Αεροβική Γυµναστική) 1
  • ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (µε ειδίκευση juba) 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισµού & Αθλητισµού Δήµου Ζωγράφου», Ανακρέοντος 60 – Ζωγράφου T.K. : 15771 (2ος όροφος), απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κας Παναγιώτας Τούλια ή Βασιλικής Μπότου (τηλ. επικοινωνίας: 210-7788916) έως 10.02.2014.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
9 θέσεις στην ΛΖ Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου
Προηγούμενο άρθρο
5 θέσεις εργασίας στην Eθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Μενού