8 θέσεις εργασίας στην Αρχαία Μεσσήνη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

images (6)Η Επιστημονική Επιτροπή Έργου Αποκατάστασης Αναστήλωσης Μνημείων και Διαμόρφωσης, Ανάπλασης του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013» έργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων Αρχαίας Μεσσήνης» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εξαρτώμενη από την πορεία των εργασιών και τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου ως εξής:

  • ΔΕ Εργατοτεχνίτες (και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες)       5  θέσεις
  • ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες                                                                                             3  θέσεις

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο του έργου στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης στην διεύθυνση: Αρχαία Μεσσήνη Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24002 υπ’ όψιν κ. Κλ. Σιδηρόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 27240 51046) από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Έως 10/02/2014

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Δασκάλου και Διαμεσολαβητή στο Δήμο Ορεστιάδας
Προηγούμενο άρθρο
9 θέσεις στην ΛΖ Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου
Μενού