Θέσεις Αρχιτέκτονα, Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Μαρμαροτεχνιτών στη Θάσο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

images (1)Την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού και τεχνητών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισµένου Χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου» , για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών µε δυνατότητας παράτασης ή ανανέωσης.

  • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων θεάτρων και συναφών µνηµείων) Μία (1)  Αρχαίο Θέατρο Θάσου
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων – Οµάδα Α’) Τρεις (3) Αρχαίο Θέατρο Θάσου
  • ΔΕ Μαρµαροτεχνιτών (µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων) Τρεις (3) Αρχαίο Θέατρο Θάσου

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΙΗ΄ Ε.Π.Κ.Α. Ερυθρού Σταυρού 17 – τ.κ. 65110 – Καβάλα, υπόψιν κ. Κληµεντίνης Τζανέτου (τηλ. επικοινωνίας: 2510222335 & 2510228660) από 10.02.2014 έως και 14.02.2014

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 θέσεις εργασίας στην Ασίνη
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Μενού