Θέση Γεωπόνου από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης για εργασία στη Θεσσαλονίκη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 65

αρχείο λήψης (5)Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3571 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών αντοχής των φυτών στις αβιοτικές καταπονήσεις συνομιλίαυπεροξειδίου του υδρογόνου, που παράγεται από τις οξειδάσες των πολυαμινών, τωνheat shock πρωτεϊνών και των πολυφαινoλών στην αντοχή τρανσγενικών φυτών στην αλατότητα, την υψηλή θερμοκρασία και τα βαρέα μέταλλα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από τηνΕυρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: Αφορά τη φυσιολογική ανάλυση ανθεκτικότητας σε αβιοτική καταπόνηση των ΓΤΦ καπνού και ΓΤΦ Arabidopsis και συνδέεται με τις δράσεις
Δ17:Ανάλυση ανθεκτικότητας σε αβιοτική καταπόνηση ΡΑΟ ΓΤΦ καπνού,
Δ18:Ανάλυση αντοχής σε αβιοτική καταπόνηση At-PAO1-5 ΓΤΦ Arabidopsis,
Δ19:Ανάλυση αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις At-HSP90 ΓΤΦ Arabidopsis
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: Αμοιβή αναδόχου αρχικής σύμβασης:
Καθαρό ποσό: 1.415,70€ ΦΠΑ:325,62€ Σύνολο: 1.741,32€
Αμοιβή αναδόχου 2ης σύμβασης: Καθαρό ποσό: 9.910,01€ ΦΠΑ:2.279,31€
Σύνολο: 12.189,32€
Αμοιβή αναδόχου στο σύνολο του έργου: Καθαρό ποσό: 11.325,72€
ΦΠΑ:2.604,92€ Σύνολο: 13.930,64€
Διάρκεια σύμβασης: Έως 16 μήνες (Αρχική σύμβαση 2 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 14 μήνες)
Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας- Τμήμα Γεωπονίας- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ερευνητική ομάδα κ. Κωνσταντινίδου)
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Μάρτιος 2014
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια του έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ – Γεωπονικών επιστημών ή συναφές
• Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης σε γεωπονικές επιστήμες ή συναφείς
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (proficiency ή αντίστοιχο)
• Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ECDL ή αντίστοιχο)
• Ερευνητική εμπειρία σε θέματα φυσιολογίας, οικοφυσιολογίας και βιοχημικών
αναλύσεων
• Δίπλωμα οδήγησης και μεταφορικό μέσο

Επιθυμητά προσόντα:
Γνώσεις ή/και εμπειρία σε τεχνικές μοριακής βιολογίας
Γνώσεις βιομετρίας (πειραματικός σχεδιασμός, συλλογή και ανάλυση δεδομένων)
Οι επικρατέστεροι θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, 21-28 Φεβρουαρίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι, μόνο φυσικά πρόσωπα, μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηthomakis@uoc.gr Θωμάκης Ζαφείρης, τηλ:2810393166 μέχρι και τις 17-02-2014 (ώρα 14:30), περιλαμβάνοντας:
Α) Διαβιβαστικό και βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το υπόδειγμα, παράρτημα Α) αναφέροντας τον αριθμό της πρόσκλησης (1182/06-02-2014). Όσα αποσταλούν ηλεκτρονικά πρέπει να έχουν σκαναριστεί, ώστε να φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή του ενδιαφερομένου.
Β) Αριθμημένα όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα των υποψηφίων (τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ).
Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται
να είναι νομίμως επικυρωμένα.
Οι προτάσεις που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε μέσο μετά τις 17-02-2014 (ώρα 14:30) δεν θα ληφθούν υπόψη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των συμβάσεων μίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. : κα. Ελένη-Ίσις Α. Κωνσταντινίδου Τηλέφωνο: .+30 2310 998631 E-mail: constad@agro.auth.gr
Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.
Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ διάρκειας 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής τους.
Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3966/2011.
Η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή μη των συμβάσεων μίσθωσης έργου και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου σε κάθε περίπτωση και η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΠΚ.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μειώσεις έως 12% στο εφάπαξ
Προηγούμενο άρθρο
5 θέσεις εργασίας στην Ασίνη
Μενού