5 θέσεις εργασίας στην Ασίνη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

images (4)Την πρόσληψη του παρακάτω ειδικευµένου εργατικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστηµα µέχρι τέλους του έργου στις 31-12-2014, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, σε περίπτωση αλλαγής της ηµεροµηνίας λήξης των εργασιών του έργου:

«Ασίνη-Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης Αναµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Καστράκι»

  • ΥΕ Ειδικευµένοι εργάτες σε αναστηλωτικές και οικοδοµικές εργασίες Πέντε (5) θέσεις Αρχ/κός χώρος Ασίνης

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δ΄ΕΠΚΑ, Πλ. Συντάγµατος 1, Ναύπλιο, Τ.Κ. 21100, υπόψιν Λογιστηρίου κκ Δηµ. Αγγέλαινα και Δηµ. Μπακέα (τηλ. επικοινωνίας: 2752027502 εσωτ. 2) από 9.00 π.µ. έως 1.30 µ.µ. από 10 /2/14 έως και 14/2/14.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση Γεωπόνου από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης για εργασία στη Θεσσαλονίκη
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Αρχιτέκτονα, Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Μαρμαροτεχνιτών στη Θάσο
Μενού