6 θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων και χειριστών μηχανημάτων έργων στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

αρχείο λήψης (3)Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη με επιλογή έξι (06) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας 

Οδηγοί Απορριμματοφόρων – Φορτηγών(ΔΕ29) θέσεις 3
ΔΕ Χειριστών Διαμορφωτή Γαιών θέσεις 2
ΔΕ Χειριστών μηχανηματων έργων ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-(ΤΡΑΚΤΕΡ) θέση 1
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα.

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος.
3. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηγουμενίτσας
4. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου στο Γραφείο Προσωπικού έως και σήμερα 10-02-2014 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε κατηγορία και επιπλέον :

Α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
Β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια. Δ/νση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού Τμήμα Ανθρ. Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
Πληροφορίες :Γρ. Προσωπικού
Τηλ : 26653 61160- 2665361156
Διεύθυνση : Σουλίου 3
Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα
Email:anas.stolaki@1345.syzefxis.gov.gr

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Προηγούμενο άρθρο
Αιτήσεις για θέσεις μελών του συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων
Μενού