6 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμάτας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 73

αρχείο λήψης (2)Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας «Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), που εδρεύει στην Καλαμάτα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 8 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • 8 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • 8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΥΑ Καλαμάτας – Σπάρτης 46 – Τ.Κ. 24100 – Καλαμάτα Μεσσηνίας, απευθύνοντάς της στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψιν κου Μπουφέα (τηλ. επικοινωνίας: 2721063143)

Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
48 θέσεις στην ΚΘ” ΕΠΚΑ στη Φλώρινα
Προηγούμενο άρθρο
5 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Λήμνου
Μενού