Θέσεις Ψυχολόγων, Θεατρολόγου,Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομικών Επιστημών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 132

images (1)Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Southeast Safe Net: Preventing child trafficking and protecting unaccompanied minors in Greek – Turkish borders» (κωδικός προγράμματος HOME/2012/ISEC/AG/4000004394) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE – GENERAL HOME AFFAIRS, Directorate C – Schengen of the Directorate General “Home Affairs”» και στη βάση των αναγκών του παραπάνω προγράμματος, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις (συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου):

1. Δύο (2) θέσεων Ερευνητή/τριας, μία μερικής απασχόλησης διάρκειας 24 μηνών (Θέση Α) και μία πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών (Θέση Β).

Θέση Α: Συστηματοποίηση υπαρχόντων εργαλείων για αναγνώριση ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Εκπαίδευση επαγγελματιών σε Ελλάδα και Τουρκία για την αναγνώριση ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Ευαισθητοποίηση επαγγελματιών στα Δικαιώματα του Παιδιού. Συμβολή στην πιλοτική εφαρμογή βάσης δεομένων για την καταγραφή ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Θέση Β: Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικους και/ή ανήλικα θύματα εμπορίας ανθρώπων που φιλοξενούνται σε στέγες προστασίας. Ενδυνάμωση και στήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων και/ή ανηλίκων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της επαναθυματοποίησή τους. Προαπαιτούμενο για τη θέση αυτή είναι η δυνατότητα μετακίνησης και τρίμηνης διαμονής σε Αθήνα, Βόλο, Μυτιλήνη και Ανώγεια Κρήτης.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΠΕ Ψυχολόγων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Πρόσθετα επιθυμητά Προσόντα:
– Προηγούμενη εμπειρία: Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμών (πχ πρόσφυγες, ασυνόδευτοι
ανήλικοι). Εξοικείωση με ζητήματα παιδικής προστασίας. Δυνατότητα συχνής μετακίνησης για εργασία εκτός έδρας. Για μία από τις δύο θέσεις,
απαραίτητη η δυνατότητα για διαμονή εκτός Αθηνών για τους σκοπούς του

2. Μία θέση Ερευνητή/τριας πλήρους απασχόλησης (συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών) για την εφαρμογή τεχνικών κοινωνικού θεάτρου σε ομάδες ασυνόδευτων ανηλίκων και/ή ανήλικων θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την ενδυνάμωση και τη στήριξή τους προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της επαναθυματοποίησης. Εκπαίδευση των ανήλικων στα δικαιώματα του παιδιού βάσει βιωματικών μεθοδολογιών. Προαπαιτούμενο για τη θέση αυτή είναι η δυνατότητα μετακίνησης και τρίμηνης διαμονής σε Αθήνα, Βόλο, Μυτιλήνη και Ανώγεια Κρήτης.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΠΕ Θεατρολόγου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
– Μεταπτυχιακό τίτλο και/ή εμπειρία στην εφαρμογή τεχνικών Κοινωνικού Θεάτρου
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Πρόσθετα επιθυμητά Προσόντα:
– Προηγούμενη εμπειρία: Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμών (πχ πρόσφυγες, ασυνόδευτοι
ανήλικοι), εμπειρία ως εμψυχωτής/-τρια κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
Εμπειρία στην εφαρμογή τεχνικών κοινωνικού θεάτρου σε παιδιά ή/και εφήβους.
Απαραίτητη η δυνατότητα για διαμονή εκτός Αθηνών για τους σκοπούς του προγράμματος.

3. Μία θέση Βοηθού Συντονισμού μερικής απασχόλησης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4ωρης ημερησίως, διάρκειας 12 μηνών), για τη
διοικητική στήριξη όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με φορείς-εταίρους και το ευρύ κοινό.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Πρόσθετα επιθυμητά Προσόντα:
– Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία σε υποστήριξη υλοποίησης Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων ιδιαίτερα με έμφαση σε
ζητήματα παιδικής προστασίας, αντιμετώπιση της βίας ή άλλα συναφή.

4. Μία θέση Υπεύθυνου/ης Παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του έργου μερικής απασχόλησης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4ωρης απασχόλησης ημερησίως, διάρκειας 12 μηνών), με αντικείμενο τη συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου βάσει του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Πρόσθετα επιθυμητά Προσόντα:
-Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία σε υποστήριξη υλοποίησης Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια κάθε σύμβασης που θα συναφθεί ποικίλει ανάλογα με το αντικείμενο και τον προβλεπόμενο χρόνο της εργασίας που θα παρασχεθεί (όπως  αναφέρεται για κάθε θέση). Η αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων, θα εξαρτηθεί από το είδος της εργασίας που θα ανατεθεί, το χρόνο και τον τύπο απασχόλησης, καθώς και από την προϋπηρεσία των υποψηφίων σύμφωνα με τον ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο

Υποβολή αίτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και H/Y (τα σχετικά δικαιολογητικά θα ζητηθούν στην πορεία αξιολόγησης) από 05/02/2014 ημέρα Τετάρτη έως 21/02/2014 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση inchildh@otenet.gr ή ταχυδρομικά στην
παρακάτω διεύθυνση:
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)
Τ.Κ. 11527
Υπόψη: κου Γ Νικολαϊδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Η φόρμα της αίτησης διατίθεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις www.ich-mhsw.gr και www.ich.gr Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνει από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων ως εξής:

Α. Αξιολόγηση όλων των Υποψηφίων ως προς τα τυπικά τους προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων.
Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται από την Προκήρυξη, θα αποκλείονται από τη δεύτερη φάση της
αξιολόγησης (β).

Β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πραγματοποιήσει προσωπικές συνεντεύξεις με κάθε Υποψήφιο/α που πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα κατά την Προκήρυξη. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των
τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά τους ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους.

Πηγή: diorismos.gr

Μενού