4 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αττικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 70

deddheΟ ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ), που εδρεύει στην Αθήνα Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΠΕ Οικονομικού
  • 2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 29, Τ.Κ. 104 32 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, υπ’ όψη κας Σταυρούλας Μαλιβίτση (τηλ. επικοινωνίας: 210- 5218567). Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από  13/2/2014 έως και 22/2/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ιατροί από την “Ιατρική Φροντίδα Κρήτης”
Προηγούμενο άρθρο
Πρόγραμμα για διατήρηση των θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία
Μενού