Πρόσληψη 48 ατόμων στην ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

αρχείο λήψης (3)Η ΚΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων της σωστικής ανασκαφής στις ζώνες ∆’ και Ε’ του οικισµού Ανάργυροι ΙΧ του Ορυχείου Πεδίου Αµυνταίου του Λ.Κ.∆.Μ. της ∆ΕΗ Α.Ε., ως εξής:

  • ΠΕ Αρχαιολόγοι 42
  • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (κατεύθυνση Α) Συντήρηση Λίθου, Κεραµικού, Μετάλλου, οστών, ψηφιδωτού 6

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΚΘ΄ ΕΠΚΑ Σιδηροδροµικού Σταθµού 8, 53100 Φλώρινα, υπόψη κας Χατζηπαυλίδου Στυλιανης (τηλ. επικοινωνίας: 2385028206) εντός από 07-02-2014 έως 13-02-2014.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
10 Νοσηλευτές στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΔΕΗ
Προηγούμενο άρθρο
Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού
Μενού