3 θέσεις εργασίας στο Νυδρί για το ΥΠ.ΠΟ.Α.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 79

αρχείο λήψης (4)Την πρόσληψη εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α. «Ανάδειξη Προϊστορικών Τύμβων στο Στενό, Δ.Δ. Νυδρίου, Δ. Ελλομένου, Ν. Λευκάδας» του παρακάτω εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ως εξής :

  • ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες  3  2 ΜΗΝΕΣ  ΝΥΔΡΙ 

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις ώρες 09:00 – 13:00, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Αγ. Αθανασίου 4, 302 00 Μεσολόγγι, (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654) από 12-02-2014 έως και 18-02-2014.

Πηγή: diorismos.gr

Μενού