2 θέσεις Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

images (1)To  Κέντρο  Ερευνών  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ  2007-2013  και  του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα  και  Επιχειρηματικότητα»  υλοποιεί  το  έργο VISPA:  «Validation  of  Time  and  Space  Partitioning  (TSP)  architectures  in  emerging spacecraft/satellite  on-board  applications»  («Επικύρωση  των  αρχιτεκτονικών  χωρο-χρονικού διαχωρισμού (TSP)  για  τον  τομέα  των  αναδυόμενων  αεροδιαστημικών /  δορυφορικών  επί  του σκάφους  εφαρμογών»)  που  εντάσσεται  στη  δράση «Διμερής  Ε &  Τ  Συνεργασία  Ελλάδας –  Κίνας 2012-2014».  Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  από  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 40.100,00 ευρώ. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου είναι 24  μήνες.

Το  Κέντρο  Ερευνών  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  προτίθεται  να  συνεργαστεί  με  σύμβαση  ανάθεσης έργου  με  δύο (2)  φυσικά  πρόσωπα,  με  χρονική  διάρκεια  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  έως 30/09/2015 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας  του έργου.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α. 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Αντικείμενο Απασχόλησης: Έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων λογισμικού για την επαλήθευση και την επικύρωση της αρχιτεκτονικής χωρο-χρονικού διαχωρισμού του έργου VISPA.
Ειδικότερα,  την  ανάπτυξη  ενσωματωμένων  υποσυστημάτων  ανάλυσης  της  απόδοσης  για την  συλλογή  και  την  ανάλυση  χρονικών  πληροφοριών  από  τις  δορυφορικές/αεροδιαστημικές εφαρμογές  του  σκάφους,  προκειμένου  να  παρέχουν  εκτιμήσεις  του  χρόνου  εκτέλεσης.  Αυτά  τα υποσυστήματα  θα  αποθηκεύουν  και  θα  αναλύουν  τα  καταχωρημένα  γεγονότα  και  τις χρονοσφραγίδες,  επιτρέποντας  την  ανάλυση  της  απόδοσης  των  ενσωματωμένων δορυφορικών/αεροδιαστημικών εφαρμογών του.
Ανθρωπομήνες Απασχόλησης: έως και 9 Α/Μ για κάθε υποψήφιο
Συνολικός προϋπολογισμός: έως 13.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  τυχόν Φ.Π.Α.) για κάθε υποψήφιο

Απαραίτητα προσόντα:

  • Α1. Δίπλωμα  ή  Πτυχίο  ΑΕΙ  τμήματος  Πληροφορικής,  ή  Επιστήμης  Υπολογιστών,  δίπλωμα Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Μηχανικών  Η/Υ  ή  πτυχίο  ΤΕΙ  τμήματος  Πληροφορικής  ή άλλων τμημάτων συναφούς αντικειμένου.
  • Α2. Γνώσεις και εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη υλικού και λογισμικού για ενσωματωμένες εφαρμογές
  • Α3. Άριστη ή πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Σημειώνεται  ότι  για  τους  υποψήφιους  των  οποίων  οι  τίτλοι  Σπουδών  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης (προπτυχιακών  και  μεταπτυχιακών  σπουδών)  έχουν  χορηγηθεί  από Ιδρύματα  του  Εξωτερικού  θα πρέπει  να  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικά  αναγνώρισης  και  ισοτιμίας  του  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).

Θα  συνεκτιμηθούν τα παρακάτω:

  • Β1. Γνώσεις  και  εμπειρία  σε  τεχνικές  και  εργαλεία  ανάλυσης  της  απόδοσης  ενσωματωμένων εφαρμογών (worst?case execution time (WCET) analysis) έως 3 έτη.
  • Β2. Γνώσεις και εμπειρία σε λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (real?time operating systems) για ενσωματωμένες εφαρμογές έως 3 έτη.
  • Β3. Γνώσεις  και  εμπειρία  σε  σχεδίαση  και  ανάπτυξη  κρίσιμων  ενσωματωμένων  εφαρμογών (π.χ. αεροδιαστημικών / δορυφορικών εφαρμογών) με υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας έως 3 έτη.

Παρακαλούνται  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  και  ενδιαφερόμενες  να  μελετήσουν  τη  σύντομη περιγραφή  του  έργου και  να  υποβάλλουν  την  πρόταση  συνεργασίας  τους συνοδευόμενες  από  βιογραφικό  σημείωμα  και  θεωρημένους  τίτλους σπουδών καθώς και  οποιοδήποτε άλλο  στοιχείο  τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό  τους, σε  πλήρως  σφραγισμένο  φάκελο.  Τα  παραπάνω  στοιχεία  θα  πρέπει  να  κατατεθούν  είτε αυτοπροσώπως  είτε  με  συστημένη  επιστολή (θα  ληφθεί  υπόψη  η  σφραγίδα  του  ταχυδρομείου) μέχρι και την 25/02/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6ος Όροφος Πρωτόκολλο

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  απευθύνονται  στην  κα  Γορανίτου Θωμαΐδα τηλ. 210 4142623 ώρες 09:00-15:00.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
128 θέσεις εργασίας σε Διευθύνσεις Πωλήσεων της ΔΕΗ Πανελλαδικά
Προηγούμενο άρθρο
Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων στο Δήμο Φυλής
Μενού