222 προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Αθήνα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 59

images (1)Η Α΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι δύο (222) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  προκειμένου να λειτουργήσουν οι Αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 180 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
  • 22 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
  • 20 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Μακρυγιάννη 2- 4, Τ.Κ. 11742 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντας την στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων υπόψιν κ. Γ. Μπάκο και κ. Γ. Σεπετή (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9225114).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Ενημερωθείτε για τις 10.000 προσλήψεις ανέργων ηλικίας από 30 έως 66 ετών
Προηγούμενο άρθρο
Ανακοινώθηκαν τα όνοματα των εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία- Δείτε τους πίνακες
Μενού