Θέσεις Εργασίας στον ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 39

αρχείο λήψης (2)Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής-Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΧΕΔΙΑ» της εγκεκριμένης Πράξης ΤΟΠΕΚΟ με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας του Νομού Θεσσαλονίκης» με κωδικό OPS 375989, η οποία εντάσσεται στη Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών για εννέα (9) Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα θα συμμετέχουν 130 ωφελούμενοι της Α.Σ. «ΣΧΕΔΙΑ» οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:

Η εκπαίδευση των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί στο Παράρτημα του Εξειδικευμένου Κέντρου Επαγγελματικής και Κοινωνικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη (Μοναστηρίου 4, 4ος όροφος, Βαρδάρης-Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ:

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ΔΕ ή ΥΕ ή άλλο τίτλο σπουδών σχετικό με το αντικείμενο κατάρτισης. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή ΔΕ ή ΥΕ που θα αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα στην ομάδα των πρώην χρηστών ουσιών .

Αποδεδειγμένη επαγγελματική και/ή διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο αντικείμενο κατάρτισης.
Εγγραφή στο Μητρώο Β΄ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ:

Προηγούμενη αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε άτομα της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας των πρώην χρηστών ουσιών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.
  • μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατ’ αναλογία του άρθρου 5 του Ν.2683/1999. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, θα κληθούν να συμμετέχουν σε προσωπική συνέντευξη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης το οποίο βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΚΑΝΑ www.okana.gr στην ενότητα «Νέα / Ανακοινώσεις». Το έντυπο αυτό θα πρέπει να το υποβάλλουν μαζί με το Βιογραφικό τους Σημείωμα στη διεύθυνση: Μοναστηρίου 4, 4ος όροφος, (Βαρδάρης), Θεσσαλονίκη, ώρες 10:00-14:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, τηλ. επικοινωνίας 2310566136. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Φεβρουαρίου 2014

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δείτε αναλυτικά το νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους 30-66 ετών
Προηγούμενο άρθρο
Νέο ΕΣΠΑ: Προγραμματική συμφωνία κυβέρνησης κοινωνικών εταίρων
Μενού