ΔΕΗ : 60 Θέσεις Εργασίας στην Κοζάνη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 57

dehΗ ∆ΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου, που εδρεύει στο Νοµό Κοζάνης, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 

  • 2 ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοµατισµών και Οργάνων,
  • 4 ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτες Σταθµών -Υποσταθµών,
  • 26 ∆Ε Μηχανοτεχνίτες,
  • 13 ∆Ε Τεχνίτες Ορυχείων,
  • 1 ∆Ε Τεχνίτης Συγκολλητής,
  • 1 ∆Ε Χειριστής Μηχανηµάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Εργων (Χειριστής Αυτοκινούµενου Γερανού),
  • 7 ∆Ε Μηχανοτεχνίτες,
  • 1 ∆Ε Οικοδόµος Μόνιµων Συνεργείων Συντήρησης,
  • 4 ∆Ε Οδηγοί Λεωφορείου και
  • 1 ∆Ε Οδηγός Φορτηγών Χωµατουργικών Μηχανηµάτων.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των τεχνικών ορυχείων θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τοµέα Τεχν. Επαγγελµατικών Λυκείων ή απολυτήριο τίτλο Κλάδου Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών ή Ηλεκτρονικών ή Μεταλλευτικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τοµέα ή πτυχίο Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών ή Ηλεκτρονικών Ειδικοτήτων Σχολών Μαθητείας ΟΑΕ∆ (Μέσης Στάθµης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) ή δίπλωµα ΙΕΚ Τοµέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών & Αυτοµατισµού ή Τοµέα Περιβάλλοντος ή πτυχίο άλλης ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τοµέα ή ειδικότητας.
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ/∆ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/Αγίου ∆ηµητρίου, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ απευθύνοντάς τη στους αρµόδιους υπαλλήλους.

Τηλ.: 24610-54305, 24610-54283.
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις µηχανοτεχνιτών και εργατών λήγει στις 07/03/2014.
Πηγή: e-typos

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
60 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Χαλκίδας
Προηγούμενο άρθρο
Προκήρυξη για γιατρούς σε Κέντρα Υγείας και περιφερειακά ιατρεία άγονων νησιωτικών περιοχών
Μενού