ΟΑΕΔ: Ενημερωθείτε για τους νέους όρους του επιδόματος ανεργίας σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 6

oaed-megalh-1024x774Ο Ο.Α.Ε.Δ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι με απόφαση του υπουργού Εργασίας, προστίθενται στους δικαιούχους του εν λόγω βοηθήματος και όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους ή τυχόν οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό τους φορέα (Ο.Α.Ε.Ε. ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης τους.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η απόφαση:

Το εδάφιο στ, της παρ. 2 «Προϋποθέσεις» της, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται και είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης».

2. Το εδάφιο δ της παρ. 3 «ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ» αντικαθίσταται ως εξής:

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αναλάβει μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχοληθεί ή συνταξιοδοτηθεί για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Τ.Α, το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής ή απολέσει τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται έχει υποχρέωση ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., η δε καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή συνταξιοδότησης ή απώλειας της ρύθμισης. Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

3. Το εδάφιο α της παρ. 4 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

α. Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή ρύθμιση αυτής». Το εδάφιο η ’ της παρ. 4 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

η. Υπεύθυνη κατά νόμο δήλωση στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν έχει απολέσει τη ρύθμιση στη οποία έχει υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς το ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α “ και β ’ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει το φορέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στη
περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του Οργανισμού μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.

Πηγή: proson, e-dimosio.gr

Μενού