3 θέσεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

images (4)Ο Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριών (3) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του Σταθμού.Οι θέσεις εργασίας είναι τρεις  (3) και αφορούν εργάτες (ΥΕ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν έως 21.03.2014 και ώρα 15:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :

1. Πιστοποιητικό Δήμου για την εντοπιότητα του αιτούντος, με επακριβή προσδιορισμό της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας αυτού. 2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανεργίας του αιτούντος.
3. Πιστοποιητικά αρμόδιων φορέων από τα οποία θα προκύπτει η οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειάς του κ.λ.π.).
4. Βεβαίωση προηγούμενης εμπειρίας στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού