78 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών σε δήμους και ΟΑΕΔ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

images (1)Προσφέρονται και 78 θέσεις υπαλλήλων γραφείου και πωλητών για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μικρός είναι ο αριθμός των  θέσεων εργασίας που προσφέρονται σε εκπαιδευτικούς μέσω ΟΑΕΔ ή σε Δήμους για την τρέχουσα  εβδομάδα. Παρουσιάζουμε τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας ενώ ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι για τις θέσεις του ΟΑΕΔ καλό θα είναι να προηγηθεί επικοινωνία προκειμένου να διαπιστώσουν οι υποψήφιοι εάν συνεχίζουν να προσφέρονται ή έχουν καλυφθεί. Εκτός από τις θέσεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται και νέες θέσεις υπαλλήλων γραφείου και πωλητών τις οποίες και μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προσλήψεις στο Δήμο Κομοτηνής

Σε προσλήψεις 5 νηπιαγωγών, 6 βρεφονηπιοκόμων και 8 βοηθών βρεφονηπιοκόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», θα προχωρήσει το Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής», που εδρεύει στην Κοµοτηνή.

Τόσοι οι νηπιαγωγοί όσο και οι βρεφονηπιοκόμοι θα  υπογράψουν σύμβαση που θα λήγει στις 31-8-2014 ενώ δίνεται  η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση που συνεχιστεί το πρόγραμμα.

Για την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη τόσο ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου) όσο και κοινωνικά κριτήρια όπως είναι η ανεργία, η πολυτεκνία, τα ανήλικα τέκνα κ.α. Αυτό που πρέπει να τονιστεί στους αναγνώστες είναι το γεγονός ότι στις προσλήψεις που αφορούν το Δήμο Κομοτηνής λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει οι αιτούντες προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, οι µόνιµοι κάτοικοι των δήµων του νοµού Ροδόπης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν τις δυο προκηρύξεις και να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του δήμου Κομοτηνής.

Προκήρυξη βρεφονηπιοκόμων και βοηθών

Προκήρυξη νηπιαγωγών

Προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών για ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ στην Αχαϊα

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαϊας προκηρύσσει  την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ14.01 (Ιατρικής) ΠΕ14.06 (Νοσηλευτικής ΑΕΙ), ΠΕ18.10 (Νοσηλευτικής ΤΕΙ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΕΠΑ.Λ. Καλαβρύτων, για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Τα προσόντα για ένταξη στην ανωτέρω ειδικότητα είναι:

Για τον Κλάδο ΠΕ14.01: Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής  ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Για τον Κλάδο ΠΕ14.06: Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Για τον Κλάδο ΠΕ18.10: Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή Αδελφών Νοσοκόμων ΚΑΤΕΕ ή Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Επισκεπτριών Ε.Ε.Σ. ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων  του Θεραπευτηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Τμήμα Νοσηλευτών) ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων «Βασιλ. Όλγα» της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

(1) Οι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού απαιτείται να έχουν απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται από την επιτροπή του άρθρου 14. παρ.10 του Ν.1566/1985 ή από το Γλώσσας (επίπεδο Γ2).

(2) Για τους κλάδους και τις ειδικότητες στους οποίους ορίζεται ως τυπικό προσόν η κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών ή βεβαίωσης τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλων ισοδύναμων πτυχίων (όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.2525/1997-ΦΕΚ 188Α΄). Πλην όμως, κατά τις προσλήψεις προηγούνται στον οικείο πίνακα οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα πλήρη προσόντα, δηλαδή έχουν και παιδαγωγική επιμόρφωση.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά από την Πέμπτη 13/03/2014 μέχρι και τη Δευτέρα 17/03/2014 και ώρα 12.00 μ.μ.

1)         Πιστοποιητικά έγγραφα στα οποία να αναγράφονται: ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η Δ.Ο.Υ, το ΑΜΚΑ.

2)         Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

3)         Πρωτότυπος βασικός τίτλος σπουδών.

4)         Πρωτότυποι τίτλοι τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.

5)         Πρωτότυπο Πιστοποιητικού ΑΣΠΑΙΤΕ (αν υπάρχει)

6)         Δικαιολογητικά αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στη Β/θμια Εκπαίδευση.

(Για τους πρωτότυπους τίτλους θα επικυρωθούν φωτοαντίγραφα από την Υπηρεσία).

Πρόσληψη ζωγράφου απόφοιτου Σχολής Καλών Τεχνών

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου,  προχωρά στην επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και συγκεκριμένα για τις δομές των ΚΔΑΠ που λειτουργούν, λόγω μη κάλυψης των αναγκών της για τη μια θέση ζωγράφου ΠΕ, με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη της δράσης 31/08/14 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της. Συγκεκριμένα ο τίτλος σπουδών και τα λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα έχουν ως  εξής:
Ένα ζωγράφο απόφοιτο ΠΕ Καλών Τεχνών με απαραίτητη προϋπηρεσία στην εικαστική αγωγή για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση Προύσσης 22 Ν. Ιωνία Βόλου έως 18/03/2014 τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ( συμπληρώνεται στην υπηρεσία )
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα)
  • Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων)
  • Πιστοποιητικά απόδειξης γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή γονέα ή τέκνου μονογονεικής οικογένειας

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην προκήρυξη

 

Πηγή: news.gr, proson.gr

Μενού