Θέση εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

images (3)Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης  στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Κατασκευή αποθετηρίου και διεπαφή με διαδικτυακές γλωσσικές υπηρεσίες» (E-1793), της κατηγορίας πράξης «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» το οποίο υλοποιείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «03 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» και όπου η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους,ως εξής:

Αντικείμενο Θέσης:

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για Έρευνα σε ανάπτυξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής (μέχρι 3 μόρια αναλόγως βαθμολογίας)
– Εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας (μέχρι 2 μόρια)
– Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδραστικών διεπαφών Web (HTML5) (μέχρι 2 μόρια)
– Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης (μέχρι 1 μόριο)
– Εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (μέχρι 1 μόριο)
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μέχρι 1 μόριο)

Οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν επτά (7) ή περισσότερα μόρια με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη, που θα προσμετρηθεί στη βαθμολογία τους (μέχρι 5 επιπλέον μόρια).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26-3-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ

Πηγή: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος – demokritos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6 θέσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Προηγούμενο άρθρο
5 προσλήψεις στο ∆ήµο Βέροιας
Μενού