5 προσλήψεις στο ∆ήµο Βέροιας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 64

images (1)Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισµού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Βέροιας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 5 άτοµα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του. Οι θέσεις είναι:

  • 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
  • 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • 2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση, µαζί µε τα αιτούµενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα), στα γραφεία της υπηρεσίας µας, στην οδό Θ. Ζωγιοπούλου 5 και ειδικότερα στο Γραφείο ∆ιοικητικού, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες. (από 16-03-2014 έως 20-03-2014).

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος
Προηγούμενο άρθρο
Επανατοποθέτηση 2.722 πρώην δημοτικών αστυνομικών
Μενού