2 προσλήψεις στην Περιφέρεια Δ​υτικής Μακεδονίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 58

assets_LARGE_t_183761_50073586Ο Περιφερειάρχης Δ​υτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ​ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας ​Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη του Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
  • 1 ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια ​υτικής Μακεδονίας, ​ιεύθυνση ​ιοίκησης (έδρα), Τμήμα Προσωπικού, Δημοκρατίας 27, Τ.Κ. 50 100 Κοζάνη, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν : κας Μποντζίδου Βασιλικής και κας Μιχαηλίδου ​έσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 24613 51424 & 24613 51375, fax: 24610 47208).

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μενού