5 ειδικευµένοι εργάτες στη Θεσσαλονίκη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 65

αρχείο λήψης (1)Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου «Εγκαταστάσεις υποδοχής επισκεπτών» του έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Σταγείρων Ν.Χαλκιδικής» της ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ.

  • 5 ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών για οικοδοµικές εργασίες (για οικοδοµικές- αναστηλωτικές εργασίες)

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, Τ.Κ 546 46, Θεσσαλονίκη, (τηλ. επικοινωνίας : 2310.801-402) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την επόµενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και του στο ΥΠΠΟΤ (www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 20-3-2014 έως και 27-3-2014 και κατά τις ώρες από 9.00π.µ έως 14.00 µ.µ).

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας στην Άνω Πόλη
Προηγούμενο άρθρο
3 θέσεις Συντηρητών αρχαιοτήτων για τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα Βασσών
Μενού