15 προσλήψεις στο ΧΥΤΑ Σερρών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

1,2Ο πρόεδρος του περιφερειακού συνδέσμου φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό στο ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών.3 ΔΕ Οδηγών Γ΄

5 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

7 ΥΕ Εργατών-τριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή :
1. Στα κεντρικά γραφεία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη , απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. Επικοινωνίας 2310/508-800) ή ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο εντός της προθεσμίας υποβολής στην ανωτέρω διεύθυνση.

2. Στον ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ περιοχή «Ερείπια Νεράϊδας», ΤΚ Παλαιοκάστρου ΔΕ Σκοτούσας Δ.Ηράκλειας Ν.Σερρών ΤΚ 62100 (Τηλ. Επικοινωνίας 23210-51404). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 7 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησή της στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, δηλαδή από τις 20/03/2014 έως και 26/03/2014 κατά τις ώρες 9.00 ως 13.00.

ΠΗΓΗ: proson.gr, e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
13 θέσεις στην ΙΣΤ ΕΠΚΑ στη Θεσσαλονίκη
Προηγούμενο άρθρο
Παράταση υποβολής δικαιολογητικών στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Μενού